Saltar al contingut principal

Conveni 015/2013

ANNEX 1 AL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUPF I INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

1. Dades de l'estudiant

Nom i cognoms: FERRAN VICEDO LLOP

Estudis als quals està matriculat: Grau d'Economia UPF

DNI: 47729032F      NIA: 121789

Adreça:  

Telèfon:      Correu electrònic:  

2. Dades de les pràctiques

Modalitat de pràctiques: curriculars

Nombre de crèdits: 14 ECTS

3. Projecte formatiu

Competències que s'han d'assolir:

Competències genèriques: Capacitat tècnica, capacitat d'aprenentatge, administració de la feina, habilitats de comunicació oral i escrita, sentit de la responsabilitat, facilitat d'adaptació, creativitat i iniciativa, implicació personal, motivació, puntualitat, relacions amb el seu entorn laboral, capacitat de treball en equip, receptivitat de les crítiques.

Competències específiques: Desenvolupar el coneixement pràctic dels aspectes financers, comercials, logístics i internacionals de l'empresa.

Activitats que s'ha de desenvolupar: - Normativa reguladora i principis pressupostaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.- Planificació i execució de les diferents fases del pressupost de l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'estructura del pressupost de l'IDESCAT (ingressos i despeses). Redacció d'un document on proposi millores en matèria de racionalització d'ingressos i despeses dels principals serveis i subministraments de l'Institut - Comptabilitat analítica a l'Idescat: costos directes i indirectes, cicles i criteris de distribució, - definició d'una nova parametrització de costos específics per l'Idescat- Execució dels processos de carrega a l'entorn de producció- Generació d'indicadors de gestió analítics- Estudi de resultats de la comptabilitat analítica: anàlisis de costos, millores a implementar.

4. Durada, horari i període de realització

Horari: Els mesos de juny i juliol, dilluns i dimarts de 14:30 a 19:30 i dimecres, dijous i divendres, de 9:00 a 14:00. I, agost i setembre, de dilluns a divendres, 8 hores diàries.

Nombre total d'hores: 400

Data d'inici i de finalització: 03/06/2013-20/09/2013

5. Lloc de realització de les pràctiques

Centre de treball: Idescat

Adreça: Via laietana, 58 Barcelona

6. Tutors

Per la UPF:

Nom: Teresa M. Montllau   Càrrec: Tutora de pràctiques

Telèfon: 93 542 24 05   Correu electrònic: teresa.monllau arrova upf punt edu

Per l'entitat col·laboradora

Nom: Mercè Perelló Jané   Càrrec: subdirectora general d'Administració i Serveis generals

Telèfon 93 557 30 64   Correu electrònic mperello arrova idescat punt cat

7. Pla de seguiment

Informe final del tutor de l'entitat: model de l'Annex 2   Entrega: 20/09/2013

Memòria final de l'estudiant: és un requisit necessari per avaluar l'estada en pràctiques Entrega: 20/09/2013

8. Criteris d'avaluació

Avaluació final del tutor acadèmic

Curriculars: l'avaluació serà seguint el criteri numèric de 0 a 10.

9. Ajuts a l'estudi, si escau

Quantia: Sense remuneració

Forma de pagament: --

10. Compromisos de l'estudiant

L'estudiant declara:

  • Que coneix i accepta que la relació de pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral amb l'entitat.
  • Que coneix i accepta totes les condicions de realització de les pràctiques que dimanen del conveni subscrit entre la FUPF i l'entitat INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA en data 11/12/2012, així com les relacions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles.
  • Que es compromet a complir totes les obligacions que, d'acord amb les condicions descrites i la normativa aplicable, li són exigibles
  • Que es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació a què tingui accés en mèrits de la seva col·laboració amb l'entitat INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, així com a no revelar, difondre o cedir la informació referida a terceres persones, i a complir amb la resta d'obligacions que li corresponen, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
  • Que es compromet a subscriure una assegurança privada que cobreixi eventual accidents o malalties (només en cas d'estudiants majors de 28 anys)

En prova de conformitat, signen aquest annex, per triplicat i a un sol efecte, a Barcelona, en data 03/06/2013

Per la UPF
Per l'entitat col·laboradora
L'estudiant en pràctiques