Skip to main content

Agreement 015/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS PER AL PROJECTE "DataResSS — DADES PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS"

Barcelona, 9 de juny de 2015

REUNITS

D'una part, el Dr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

De l'altra, la Dra. Teresa Garcia-Milà i Lloveras, directora general de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics, amb NIF G64296569 i amb domicili social a Barcelona, carrer de Ramon Trias Fargas, 25, que actua en nom i representació d'aquesta institució d'acord amb l'escriptura de poders atorgada el 4 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona, el Sr. José Marqueño Ellacuria, amb número de protocol 1565.

En ús de les seves atribucions respectives, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) està interessat a potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya i impulsar l'ús de la informació estadística disponible amb finalitats científiques, en particular, per a la recerca en l'àmbit de les ciències socials.

Que la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (en endavant, Barcelona GSE) és un institut universitari dedicat a promoure la recerca i els estudis de postgrau en economia i més àmpliament en ciències socials, i que contribueix a reforçar les quatre unitats que la componen: el Departament d'Economia i Empresa de la UPF; la Unitat de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la UAB; l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC; i el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

Que l'article 10 h de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix com a funció de l'Idescat la de "fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per a acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya".

Que l'article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que "es pot permetre als instituts d'investigació científica i als investigadors accedir a les dades emparades pel secret estadístic, sempre que aquestes dades no permetin una identificació directa de les persones i que aquestes institucions o persones compleixin les condicions adequades amb l'objecte de garantir la protecció física i informàtica de les dades emparades i evitar qualsevol risc de divulgació il·lícita".

Que el vigent article 17.3 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix que "les estadístiques d'interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària d'informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi de reduir les molèsties als ciutadans i millorar l'eficiència de la despesa pública", i que la modificació d'aquest article 17, que per via del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019 es proposa, estableix que "per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l'Idescat podrà accedir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, i fer-ne ús per a integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques d'interès de la Generalitat.

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions relatives a la col·laboració, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni consisteix a desenvolupar entre les parts signants el projecte "DataResSS — Dades per a la recerca en ciències socials", que consisteix a:

 1. Facilitar als investigadors en ciències socials adscrits a la Barcelona GSE o altres centres de recerca, constituïts a aquest efecte en investigadors, l'accés i l'ús de dades confidencials sotmeses al secret estadístic que no permetin la identificació directa dels subjectes estadístics.
 2. Avançar en la integració de la informació estadística de Catalunya.
 3. Impulsar i promoure l'ús de dades estadístiques per a la recerca en ciències socials provinents de fonts diverses, pròpies o d'altres organismes de l'Administració.

SEGONA. Desplegament i execució del conveni

 1. L'objecte del conveni es desplegarà en projectes de recerca específics, que podran ser proposats per alguna de les parts signants del conveni i hauran d'adequar-se a l'àmbit de l'activitat estadística oficial i ser aprovats prèviament pel Comitè Assessor Acadèmic previst i regulat en l'apartat segon de la clàusula quarta d'aquest conveni.
 2. El conveni també es podrà desplegar per mitjà de projectes de recerca específics promoguts per altres centres de recerca, a proposta, en tot cas, d'alguna de les parts signants; aquests projectes hauran d'adequar-se a l'àmbit de l'activitat estadística oficial i ser aprovats prèviament pel Comitè Assessor Acadèmic.
 3. Les parts constituiran un equip mixt de treball amb els recursos necessaris per elaborar en el format adient les dades necessàries per dur a terme els treballs relatius als projectes de recerca que determini el Comitè de Seguiment dels projectes, previst en l'apartat 3 de la mateixa clàusula quarta, sota la seva direcció i coordinació.

TERCERA. Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans, científics i tècnics necessaris per al desplegament del projecte de què es tracti i es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia a fi que el conveni pugui ser dut a terme en els termes acordats.

 1. Obligacions de l'Idescat

  L'Idescat facilitarà la informació necessària en el context de l'estructura dels registres estadístics bàsics de població, entitats i de territori per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni.

  L'Idescat aportarà el personal necessari per a la constitució de l'equip mixt de treball i el Comitè de Seguiment.

 2. Obligacions de la Barcelona GSE

  La Barcelona GSE contribuirà a l'execució tècnica dels projectes en el desplegament de l'objecte del conveni, aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic.

  La Barcelona GSE aportarà el personal necessari per a la constitució de l'equip mixt de treball i el Comitè de Seguiment.

QUARTA. Òrgans de control de l'execució del conveni

 1. Relació d'òrgans de control

  Amb la finalitat de garantir les actuacions adequades en l'execució del conveni es creen els òrgans de control següents:

  • El Comitè Assessor Acadèmic.
  • El Comitè de Seguiment dels projectes.
 2. Comitè Assessor Acadèmic

  1. Membres del Comitè Assessor Acadèmic

   El Comitè Assessor Acadèmic estarà format pel subdirector de recerca de la Barcelona GSE i per quatre professors o investigadors designats conjuntament per les dues institucions signants entre els seus membres o altres institucions de recerca. La subdirectora general de producció i coordinació de l'Idescat actuarà com a secretària del Comitè Assessor.

  2. Funcions del Comitè Assessor Acadèmic

   • Aprovar i prioritzar els projectes de recerca que s'hagin d'executar en el marc d'aquest conveni.
   • Assegurar que els projectes de recerca tenen rellevància acadèmica i compleixen els criteris de qualitat de la legislació estadística europea i els codis ètics, la normativa deontològica i altres normes que afectin la professió estadística.
   • Garantir, mitjançant les accions adients, que el projecte es fa amb un correcte ús de les dades des del punt de vista ètic i de protecció de la confidencialitat de la informació sobre persones i entitats.
  3. Règim de funcionament del Comitè Assessor Acadèmic

   El Comitè Assessor Acadèmic es reunirà, sempre que sigui necessari resoldre l'aprovació d'un projecte de recerca o quan ho proposi una de les parts signants del conveni.

   El Comitè Assessor Acadèmic pot reunir-se presencialment o a distància.

 3. Comitè de Seguiment dels projectes
  1. Membres del Comitè de Seguiment

   Per part de l'Idescat: el director de l'Institut, el responsable de l'àrea d'Estàndards i Qualitat, i l'assessor jurídic.

   Per part de la Barcelona GSE: la directora i el subdirector de recerca.

  2. Funcions del Comitè de Seguiment

   • Estudiar, a la vista dels informes jurídics i tècnics que cregui convenient demanar, la viabilitat dels projectes i les condicions en què els investigadors podran accedir i fer servir les dades sol·licitades per dur a terme els projectes aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic, d'acord amb la normativa vigent i els principis de bones pràctiques de les estadístiques europees.
   • Fer el seguiment i controlar l'aplicació de les clàusules del conveni i el compliment i finalització dels projectes específics aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic.
   • Dirigir i coordinar l'equip mixt de treball.
   • Impulsar acords amb terceres persones per a l'obtenció de dades.
  3. Règim de funcionament del Comitè de Seguiment:

   El Comitè de Seguiment es reunirà, presencialment o telemàtica, en sessió ordinària cada vegada qui hi hagi un projecte presentat i, en tot cas, quan ho proposi una de les dues parts signants del conveni.

  4. Funcions específiques de l'assessor jurídic:

   • Garantir el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per la Barcelona GSE, els investigadors i per l'equip mixt.
   • Elaborar la documentació que sigui pertinent amb relació a la protecció de la confidencialitat de la informació.
   • Supervisar la subscripció dels compromisos de confidencialitat i d'altra normativa de compliment obligat per part dels investigadors o altres persones que duguin a terme el tractament de dades a les instal·lacions de l'Idescat.

CINQUENA. Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques directes de les parts signants. En tot cas, cada part es farà càrrec de les despeses pròpies que es puguin generar com a conseqüència de l'execució dels projectes.

SISENA. Titularitat dels drets sobre els resultats dels projectes de recerca

La titularitat dels drets sobre els resultats dels projectes de recerca correspondrà a l'Idescat, sense perjudici dels drets que sobre les publicacions acadèmiques puguin correspondre als investigadors, d'acord amb el que estableixin les seves respectives institucions acadèmiques, o el seu autor o autors.

La Barcelona GSE i els investigadors podran difondre els resultats de la recerca esmentant la titularitat de l'Idescat. Per la seva part, l'Idescat esmentarà els investigadors quan es faci referència al projecte aprovat i als seus resultats.

L'Idescat disposarà indefinidament de prioritat en el coneixement dels mètodes, informació i resultats dels projectes de recerca en què es desplega el conveni.

SETENA. Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants del conveni, i a la qual aquestes puguin accedir, de caràcter personal, corporatiu, institucional, administratiu i científic, serà considerada una informació confidencial, i com a tal no en serà permesa la difusió ni la comunicació a terceres persones.

VUITENA. Secret estadístic i protecció de dades

Les parts signants d'aquest conveni estan obligades a complir la regulació sobre el secret estadístic i la legislació sobre la protecció de les dades personals.

Els investigadors hauran d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objecte de garantir la seguretat de les dades i evitar qualsevol risc de divulgació il·lícita, d'acord amb el que disposa el Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix, els investigadors hauran d'aplicar procediments en matèria de control de la revelació estadística, d'acord amb les millors pràctiques vigents i l'estat de la tecnologia actual.

NOVENA. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i finalitzarà el 31 de desembre de 2016. El conveni podrà ser objecte de pròrroga expressa abans que acabi el termini de vigència.

DESENA. Resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni:

 1. El compliment del termini de vigència.
 2. El mutu acord entre les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 3. La renúncia d'una de les parts, amb un preavís de 15 dies i amb el compromís de finalitzar els projectes o treballs en execució.
 4. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts, sempre que l'incompliment no sigui corregit degudament.
 5. L'incompliment de la clàusula vuitena sobre el secret estadístic i la protecció de dades per la Barcelona GSE o els investigadors.
 6. El cas fortuït i la força major.
 7. Qualsevol altra clàusula legalment establerta.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars, i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló
Per la Barcelona GSE
Teresa Garcia-Milà i Lloveras