Saltar al contingut principal

Conveni 015/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER A L'ESTABLIMENT DE L'APORTACIÓ DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ DEL XV CONCURS STUDENT D'ESTADÍSTICA APLICADA

REUNITS

D'una part, la senyora Margarita Arboix Arzo, rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons el Decret 260/2016, de 31 de maig, en nom i representació d'aquesta institució que té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75, paràgraf m) dels Estatuts.

I de altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb el CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons el nomenament efectuat al Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27de febrer de 2014).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

MANIFESTEN

1. Que el Servei d'Estadística Aplicada (en endavant, SEA) de la UAB i l'Idescat volen potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants universitaris de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

2. Que la primera edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada va ser a càrrec exclusivament del SEA de la UAB l'any 2003, i s'adreçava només als alumnes matriculats a la UAB.

3. Que l'Idescat, en virtut de les seves funcions i dels programes anuals d'actuació estadística que té encomanats en matèria de promoció de la recerca estadística a Catalunya, ha col·laborat ininterrompudament des de l'any 2004 en l'organització i promoció anual del Concurs Student d'Estadística Aplicada.

4. Que ambdues institucions signants volen estrènyer l'àmbit de la seva col·laboració en futures edicions del Concurs Student d'Estadística Aplicada i compartir plenament les tasques i recursos necessaris per organitzar-lo, així com els resultats que se'n derivin.

Que és per a això que les parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del Conveni

El present conveni regula la col·laboració institucional i econòmica entre l'Idescat i el SEA de la UAB en l'organització i difusió del XV Concurs Student d'Estadística Aplicada.

SEGONA. Obligacions de les parts signants

a) Obligacions conjuntes

  1. L'Idescat i el SEA participaran en l'organització del XV Concurs Student d'Estadística Aplicada, adreçat als estudiants de grau i de màster que estiguin matriculats el curs 2016–2017 en qualsevol universitat de l'Estat espanyol, d'acord amb les bases del concurs, i tindran al seu càrrec una part de les despeses vinculades als premis del concurs.
  2. L'Idescat i el SEA es comprometen a difondre la celebració del concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió de què disposin a partir de la data de signatura d'aquest conveni.
  3. L'Idescat i el SEA formaran part del jurat, juntament amb altres professionals de l'estadística del nostre país.

b) Obligacions de l'Idescat

  1. Designar un estadístic de nivell superior per tal de formar part del jurat, sempre que així s'acordi.
  2. Difondre la celebració del concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió de què disposi, sempre que el comitè organitzador del concurs faciliti prèviament a l'Idescat la documentació susceptible de publicació o divulgació.
  3. Fer-se càrrec dels compromisos financers establerts a la clàusula tercera en relació amb les despeses vinculades als premis del concurs.

c) Obligacions del SEA

  1. El SEA s'encarregarà de l'organització dels recursos humans, materials i financers necessaris per a la realització del concurs, de conformitat amb el que es disposa a l'annex.
  2. El SEA farà constar la participació de l'Idescat en tots els anuncis i en tota la documentació de promoció del concurs que es generi des de la signatura d'aquest conveni. En el cas de pàgines web, s'inclourà un enllaç al web de l'Idescat.
  3. L'organització del concurs difondrà el lliurament dels premis i publicarà posteriorment al web del SEA de la UAB els noms dels guanyadors i els treballs premiats.

TERCERA. Finançament del conveni

Basant-se en la seva experiència de col·laboració, l'Idescat ha determinat i avaluat la seva contribució a aquest premi amb una aportació de 500 € (cinc-cents euros) per cobrir les despeses vinculades als conceptes esmentats a la clàusula segona b) 3, que es detallen a l'annex del pressupost d'ingressos i despeses i que aniran a càrrec de la partida pressupostària D/449000301/5831/0000.

L'aportació econòmica de l'Idescat s'haurà de satisfer amb la signatura d'aquest conveni a fi que es pugui dur a terme el lliurament dels premis del concurs, que en aquesta edició coincidirà amb l'acte de celebració del Dia de l'Estadística 2017.

CUARTA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

L'Idescat i el SEA manifesten la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració en properes edicions, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

CINQUENA. Extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni.

b) L'acord mutu de les parts.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part de les parts.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) Per qualsevol altre causa prevista en les lleis.

SISENA. Règim jurídic del conveni i qüestions litigioses

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les seves clàusules, els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; pels articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a les qüestions que puguin sorgir referents l'execució del present conveni, serà competent l'Ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el règim jurídic aplicable a aquest conveni és el de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sra. Margarita Arboix Arzo
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló

Annex: PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei d'Estadística

Pressupost orientatiu de despeses i ingressos de la quinzana edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada

Concurs Student d'Estadística Aplicada 15 edició, 2017. PRESSUPOST

Despeses
Concepte Detalls de la despesa Cost % Subtotals
Premis 1.500,00
Premi Idescat500,0024,4%
Premi Almirall500,0024,4%
Premi SEA500,0024,4%
Difusió i altres 550,00
Pòster450,0022,0%
Trameses i altres a universitats esp.100,004,8%
Gestió 0,00
Gestió del concurs a càrrec del SEA0,000,00
TOTAL despeses 2.050,00100,00%2.050,00
Ingressos
Concepte genèric Detall dels ingressos % Subtotals
Patrocinadors 1.000,00
Idescat500,0024,4%
Empreses (Almirall)500,0024,4%
Empreses (SAS) (en espècies) Curs pagat per als guanyadors0%
SCE – 3 quotes soci anuals
Aportacions pròpies 1.050,00
UAB - Servei d'Estadística1.050,0051,2%
TOTAL ingressos 2.050,00100,00%2.050,00