Saltar al contingut principal

Conveni 016/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I L'ASSOCIACIÓ SOCIEDAD HISPANOAMERICANA DE ANÁLISIS INPUT-OUTPUT PER A LA COORDINACIÓ DE LES VI JORNADES D'ANÀLISI INPUT-OUTPUT

Barcelona, 24 de juliol de 2015

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), amb CIF Q5850015H, en nom i representació d'aquest organisme, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27 de febrer de 2014).

I d'una altra part, el Sr. José Manuel Rueda Cantuche, president de l'associació Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output (d'ara endavant, SHAIO), amb CIF G74211418 i seu a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat d'Oviedo, Avenida Cristo, s/n, 33006 Oviedo (Espanya).

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves entitats respectives i

EXPOSEN

1.- Que la SHAIO es va constituir formalment el 2007 amb la intenció de contribuir a la promoció, difusió i recerca de l'anàlisi input-output i altres temes cientificoeconòmics relacionats, així com dur a terme projectes científics destinats al desenvolupament i aplicació d'aquestes tècniques d'anàlisi econòmica.

2.- Que per aconseguir aquestes finalitats la SHAIO organitza, entre altres, les activitats següents:

 • a) Promoció de projectes entre els socis amb l'objectiu de difondre l'anàlisi econòmica input-output i altres temes cientificoeconòmics relacionats.
 • b) Organització de reunions científiques divulgatives.
 • c) Publicació d'una sèrie de documents de treball de caràcter científic que versin sobre l'anàlisi input-output i altres temes relacionats.
 • d) Publicació de monografies sobre l'anàlisi input-output i altres temes relacionats.
 • i) Manteniment d'un portal web com a mitjà oficial d'expressió i comunicació de l'associació i dels membres que la componen.

3.- Que les Jornades d'Anàlisi Input-Output se celebren cada dos anys des del 2005 amb l'objectiu de promoure i estimular l'intercanvi d'idees entre les universitats, els instituts d'estadística i altres institucions públiques i privades relacionades amb l'elaboració de taules input-output i l'anàlisi input-output.

4.- Que el Comitè Local, coordinat per la Sra. Mònica Serrano Gutiérrez i el Sr. Emilio Padilla Rosa en representació de la SHAIO, i el Comitè Científic, coordinat pel Sr. Jordi Roca Jusmet, organitzaran les VI Jornades d'Anàlisi Input-Output (d'ara endavant, VI JAIO) amb el programa reflectit a l'annex 1.

5.- Que la SHAIO podrà establir convenis de col·laboració i/o patrocini amb altres entitats en les condicions que estipulin lliurement.

6.- Que l'Idescat, entre altres funcions, té encomanada la de fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per complir amb aquesta comesa i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, en el marc de coordinació de la recerca a Catalunya, i fomentar la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic.

7.- Que l'Idescat, com a titular de les referides competències en la promoció de la recerca i la formació i com a responsable de la coordinació i la gestió del Sistema estadístic de Catalunya, té interès a col·laborar en la celebració de les VI JAIO.

Per tot això, les parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

Aquest conveni regula la col·laboració institucional i econòmica conjunta entre l'Idescat i la SHAIO per a l'organització, coordinació, celebració i difusió de les VI JAIO, que tindran lloc els propers dies 7, 8 i 9 de setembre de 2015 a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Barcelona de la Universitat de Barcelona.

SEGONA. Per tal de dur a terme les esmentades actuacions conjuntes referides a l'objecte del conveni, les parts estableixen com a:

a) Obligacions específiques de l'Idescat

 1. L'Idescat farà l'aportació científica necessària per contribuir al desenvolupament de les VI JAIO.
 2. L'Idescat s'encarregarà de l'organització de la I Trobada d'Estadístiques Oficials en el Marc Input-Output, que tindrà lloc dins de les VI JAIO.

b) Obligacions específiques de la SHAIO

 1. La SHAIO s'encarregarà de l'organització dels recursos humans i materials per al desenvolupament òptim de les VI JAIO.
 2. La SHAIO s'encarregarà de l'organització de la primera edició de l'Escola d'Anàlisi Input-Output dins de les VI JAIO, segons la normativa publicada a la pàgina web de la SHAIO (www.shaio.es).
 3. La SHAIO concedirà el premi de recerca Emilio Fontela amb l'objectiu de premiar la qualitat científica dels treballs presentats en les VI JAIO, segons la normativa publicada a la pàgina web de la SHAIO (www.shaio.es).

TERCERA. Imatge i logotips

En tots els casos en què, com a conseqüència i en aplicació als acords establerts aquí, alguna de les entitats consideri necessari fer ús dels logotips de l'altra, haurà de demanar autorització prèvia i especificar l'aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d'ús sol·licitat.

En qualsevol cas, en el material de difusió que s'editi amb motiu de la celebració dels actes objecte del present conveni constaran els noms i logotips de les dues entitats organitzadores amb iguals caràcters.

QUARTA. Finançament del conveni

Les parts signatàries del conveni contribuiran al finançament de l'organització conjunta de les VI JAIO.

La SHAIO contribuirà al finançament de l'organització de les VI JAIO amb una aportació de 3.000 euros, segons detall del pressupost d'ingressos i despeses contingut a l'annex 2 del conveni.

El Idescat hi contribuirà mitjançant el pagament dels serveis de restauració següents, que s'oferiran als assistents a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Barcelona de la Universitat de Barcelona els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2015, per un import de 3.180,00 euros, segons detall del pressupost d'ingressos i despeses contingut a l'annex 2 del conveni:

 • Dia 7, una pausa cafè.
 • Dia 8, un menjar i dues pauses cafè.
 • Dia 9, un menjar i dues pauses cafè.

Aquest import serà abonat directament per l'Idescat a les empreses proveïdores dels serveis esmentats, una vegada finalitzades les VI JAIO, mitjançant la presentació de les factures corresponents, que s'emetran a nom de l'Idescat, prèvia recepció de conformitat.

L'aportació econòmica de l'Idescat es limita a la quantitat establerta. El dèficit pressupostat per a les Jornades i qualsevol desviació en l'execució del pressupost que incrementi aquest dèficit seran assumits íntegrament per la SHAIO.

CINQUENA. Confidencialitat

Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que subministra l'altra part durant la vigència d'aquest acord.

L'acord de confidencialitat ha de continuar vigent fins i tot després de l'extinció d'aquest acord, sigui quina sigui la causa.

SISENA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà amb la completa realització dels actes que el regulen, i com a màxim el dia 31 de desembre de 2015.

SETENA. Resolució

Les causes de resolució del conveni són les següents:

 • a) El mutu acord de les parts signatàries, manifestat per escrit.
 • b) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís escrit de 15 dies, sense que afecti les accions ja iniciades i pendents de finalitzar o es liquidin les obligacions contretes per cadascuna de les parts fins al moment de la resolució.
 • c) L'incompliment per alguna de les parts de les seves obligacions, prèvia notificació escrita per l'altra part.
 • d) Les causes generals establertes en la legislació vigent.

En qualsevol cas, la resolució d'aquest conveni ha de preveure les tasques i els compromisos que se'n derivin i siguin exigibles.

VUITENA. Règim aplicable

Les qüestions que se suscitin en relació amb l'aplicació i interpretació d'aquest conveni es resoldran per ambdues parts de forma amistosa i, en última instància, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Frederic Udina i Abelló
Per la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output
Sr. José Manuel Rueda Cantuche

ANNEX 1: PROGRAMA RESUMIT DE LES VI JORNADES D'ANÀLISI INPUT-OUTPUT

VI Jornades d'Anàlisi Input-Output. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona. Barcelona, del 7 al 9 de setembre de 2015

PROGRAMA RESUMIT
Horari Activitat
Dilluns, 7 de setembre
08:00 – 09:00 Recepció
09:00 – 09:30 Obertura oficial de la primera edició de l'Escola d'Anàlisi Input-Output
09:30 – 11:00 Sessions dels mòduls de l'Escola d'Anàlisi Input-Output — 1
11:00 – 11:30 Pausa cafè
11:30 – 13:00 Sessions dels mòduls de l'Escola d'Anàlisi Input-Output — 2
13:00 – 14:30 Dinar
14:30 – 16:00 Sessions dels mòduls de l'Escola d'Anàlisi Input-Output — 3
16:00 – 16:30 Pausa cafè
16:30 – 18:00 Sessions dels mòduls de l'Escola d'Anàlisi Input-Output — 4
18:00 – 19:00 Conferència de clausura de l'Escola d'Anàlisi Input-Output. Sanjiv Mahajan (Office of National Statistics, Regne Unit)
19:00 – 20:00 Recepció de benvinguda de les VI Jornades d'Anàlisi Input-Output
Dimarts, 8 de setembre
08:00 – 09:00 Recepció
09:00 – 09:30 Obertura oficial de la primera edició de l'Escola d'Anàlisi Input-Output
09:30 – 11:30 Sessions paral·leles — 1
11:30 – 12:00 Pausa cafè
12:00 – 13:00 Sessió plenària. Klaus Hubacek (Universitat de Maryland)
13:00 – 14:00 Assemblea General de la SHAIO
14:00 – 15:00 Dinar
15:00 – 17:00 Sessions paral·leles — 2
17:00 – 17:30 Pausa cafè
17:30 – 19:30 Sessions paral·leles — 3
21:00 – 23:00 Sopar oficial i lliurament del premi d'Investigació Emilio Fontela
Dimecres, 9 de setembre
09:30 – 11:30 Sessions paral·leles — 4. Sessió 1 de la I Trobada d'Estadística Oficial en el Marc Input-Output
11:30 – 12:00 Pausa cafè
12:00 – 14:00 Sessions paral·leles — 5. Sessió 2 de la I Trobada d'Estadística Oficial en el Marc Input-Output
14:00 – 15:00 Dinar
15:00 – 17:00 Sessions paral·leles — 6. Sessió 3 de la I Trobada d'Estadística Oficial en el Marc Input-Output
17:00 – 17:30 Pausa cafè
17:30 – 18:30 Sessió plenària. Geoffrey J.D. Hewings (REAL, Universitat d'Illinois). Soci d'honor de la SHAIO
18:30 – 19:00 Clausura oficial de les VI Jornades d'Anàlisi Input-Output

ANNEX 2: PRESSUPOST PROVISIONAL DE LES VI JORNADES D'ANÀLISI INPUT-OUTPUT

PRESSUPOST VI JORNADES D'ANÀLISI INPUT-OUTPUT

Despeses
Partida Import
TOTAL DESPESES ESTIMADES 24.918,28
SEU — Lloguer instal·lacions FEE 7.838,28
Dia 7: aules 3, I1, I2, sala de recepcions, sala d'actes 2.756,28
Dia 8 i 9: aules 105, 106, 107, 108, sala de recepcions, sala d'actes 5.082,00
RESTAURACIÓ 7.650,00
Pausa cafè 2.500,00
Dinars 1650,00
Sopar de gala 3.500,00
WEB, DECORACIÓ I SENYALITZACIÓ 2.150,00
Web 1.500,00
Cartells 150,00
Gestor inscripcions 500,00
DOCUMENTACIÓ CONGRÉS 2.500,00
Acreditacions 300,00
Llibreta + bolígraf 200,00
Bossa 700,00
Programa 500,00
Llapis de memòria 700,00
Certificats 100,00
VIATGES PONENTS 3.780,00
Viatges 2.100,00
Allotjament 1.680,00
SECRETARIA TÈCNICA 1.000,00
Gestió de l'esdeveniment 1.000,00
TOTAL ESTIMAT 24.918,28
Ingressos
Partida Import
TOTAL INGRESSOS ESTIMATS 22.930,00
INSCRIPCIONS 14.450,00
APORTACIONS 8.480,00
SHAIO (escola, inscripcions, soci d'honor) 3.000,00
IDESCAT (dinars i pauses cafè) 3.180,00
UAB (Departament d'Economia Aplicada) 1.000,00
UB (Facultat d'Economia i Empresa) DETERMINAR
XREPP 1.300,00
EEEP DETERMINAR
TOTAL ESTIMAT 22.930,00