Saltar al contingut principal

Conveni 018/2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE "IMPACTE DE L'ÚS D'ORDINADORS A L'AULA SOBRE EL RENDIMENT EDUCATIU"

Barcelona, 15 de setembre de 2014

REUNITS:

D'una part, el senyor Joan Mateo i Andrés, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, nomenat en virtut del Decret 15/2013, de 8 de gener (DOGC núm. 6290, de 10 de gener de 2013), que actua en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament, (DOGC 5930, de 28 de juliol de 2011), en representació del Departament d'Ensenyament.

D'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per I'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat.

D'altra part, el senyor Alberto-María Canals Álvarez, en qualitat de gerent, en nom i representació de la Universitat Internacional de Catalunya, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 11/1997, d'1 d'octubre (DOGC núm. 2487, de 2 d'octubre), amb domicili al carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona i CIF G-61.737.409; constituïda per conversió de la Universitat Privada del mateix nom en virtut d'escriptura atorgada a Barcelona el 31 de juliol de 2003 davant el notari Sr. Lluís Sampietro Villacampa, número 2.656 de protocol, i que es regeix pels estatuts socials i el règim d'organització i funcionament legalitzats en dita escriptura de conversió aprovada pel Decret 170/2003, de 8 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3.929, amb data 21 de juliol de 2003, inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

PRIMER.- Que el Departament d'Ensenyament, concretament, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, està interessat a desenvolupar anàlisis científiques sobre el rendiment educatiu i disposa de dades de resultats acadèmics de l'alumnat.

SEGON.- Que l'Idescat està interessat en els procediments d'acarament de dades estadístiques i administratives.

TERCER.- Que la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Internacional de Catalunya està portant a terme el projecte "Impacte de l'ús d'ordinadors a l'aula sobre el rendiment educatiu", sota la direcció del senyor Toni Mora com a investigador principal del projecte. Aquest projecte de recerca es dissenya per avaluar el programa EduCAT 1x1, iposterior eduCAT 2.0, del Departament d'Ensenyament, implantat en alguns centres educatius de secundària entre els cursos 2009–2010 i 2011–2012.

Que aquest projecte de recerca persegueix els objectius següents:

 • Analitzar l'impacte del programa EduCAT 1x1 i eduCAT 2.0 en el rendiment acadèmic dels estudiants de secundària a Catalunya.
 • Conèixer les característiques dels centres escolars i el professorat que fan un ús intensiu dels recursos digitals integrats a la plataforma Àgora.

QUART.- Que les parts tenen interès a conèixer l'impacte del programa EduCAT 1x1, i posterior eduCAT 2.0, en el rendiment acadèmic dels estudiants de secundària a Catalunya, així com els factors condicionants de l'ús de la plataforma Àgora.

CINQUÈ.- Que, atenent a la naturalesa de les dades, les operacions de tractament de dades personals es realitzarà protegint la confidencialitat de la informació tractada, d'acord amb les obligacions establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i el reglament que la desenvolupa, i respectant el secret estadístic, d'acord amb el que preveu la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de la normativa estadística catalana vigent que li és d'aplicació.

Per tot el que s'ha exposat, les parts procedeixen a formalitzar aquest conveni, subjecte a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, l'Idescat i la Universitat Internacional de Catalunya per tal de conèixer l'impacte del programa EduCAT 1x1 i eduCAT 2.0 en el rendiment acadèmic dels estudiants de secundària a Catalunya, així com els factors que condicionen l'ús de la plataforma Àgora, en l'àmbit del projecte "Impacte de l'ús d'ordinadors a l'aula sobre el rendiment educatiu".

SEGONA.- Obligacions del Departament d'Ensenyament

El Departament d'Ensenyament, mitjançant el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, es compromet a proporcionar les dades necessàries per desenvolupar els dos estudis i que es detallen a continuació.

Programa EduCAT 1x1 i eduCAT 2.0

 • Dades individuals de les proves d'avaluació de competències de l'alumnat en:
  • Matemàtiques i idiomes (català, castellà i llengua estrangera) de l'alumnat de sisè de primària. Anys 2009, 2010, 2011 i 2012.
  • Matemàtiques i idiomes (català, castellà i llengua estrangera) de l'alumnat de quart d'ESO. Anys 2013 i successius per a les cohorts examinades a sisè de primària (2014, 2015 i 2016).

El Departament d'Ensenyament, mitjançant el Servei d'Indicadors i Estadística, el Servei de Gestió de Personal Docent i el Servei de Pagament Delegat, també subministrarà les dades següents, sempre que disposi d'elles:

 • Alumnat:
  • Individuals: data de naixement, sexe, lloc de naixement (Catalunya, Espanya o altres països indicant-ne quin), lloc de residència, centre escolar i grup/classe a què pertany l'alumne, identificador si segueix al sistema educatiu català el curs següent (indicant quin tipus d'estudi: ESO, batxillerat, CFGM).
  • Familiars: sempre que es disposi d'aquestes dades, es facilitarà el número d'identificació personal dels pares de l'alumnat dels centres públics per tal de poder obtenir dades socioeconòmiques i familiars.
 • Dades del centre escolar:
  • Professorat (de les assignatures avaluades): data de naixement, sexe, lloc de naixement del professorat de centres públics (Catalunya, Espanya, altres països indicant-ne quin), situació contractual (funcionari, contracte indefinit, substitut, interí, etc.), diplomatura/llicenciatura o grau obtingut, formació en TIC i nombre d'anys com a docent.
  • Característiques del centre: titularitat (públic, privat-concertat, privat-no concertat), nombre d'alumnes, nombre de professors, % d'estudiants immigrants al centre, % d'estudiants noies, % d'estudiants repetidors, alumnes per grup a secundària, data d'implantació del programa EduCAT 1x1 i eduCAT 2.0.

D'altra banda, el Departament es compromet a facilitar l'accés de l'investigador principal als centres escolars per poder passar una enquesta al professorat i a la direcció sobre mètodes didàctics vinculats a l'ús de les TIC a l'aula i la implantació del programa EduCAT 1x1 i eduCAT 2.0. El Departament podrà intervenir en la confecció del qüestionari.

Plataforma ÀGORA:

 • Les dades que estiguin disponibles dels centres en actiu en aquesta plataforma.
 • Data d'alta del centre a la plataforma ÀGORA i data de baixa, si s'ha produït.

TERCERA.- Obligacions de l'Idescat

D'una banda, l'Idescat portarà a terme una selecció dels centres escolars subministrats pel Departament d'Ensenyament i per als quals s'extraurà la informació proporcionada pel Consell Superior d'Avaluació. D'acord amb l'objecte de l'estudi, el disseny mostral més apropiat és el mostreig estratificat per tal de disposar d'informació representativa per tipus d'escola i a partir d'aquí un mostreig aleatori simple per grups d'ensenyament, de manera que la mostra sigui representativa per als estrats següents: titularitat del centre escolar (públic/privat), participació en el programa Educat (també representativa per a aquells que van abandonar el programa) i grandària del centre (municipi).

D'altra banda, i una vegada l'Idescat hagi comunicat al Departament d'Ensenyament la relació de centres seleccionats, el Departament d'Ensenyament li proporcionarà dades dels alumnes pertanyents a aquests centres per tal que l'Idescat efectuï un acarament de les seves dades disponibles en el Cens de població de l'any 2001 amb la informació corresponent als seus pares o tutors.

A continuació, l'Idescat subministrarà a l'investigador principal de la Universitat Internacional de Catalunya el fitxer resultant de l'acarament anterior indicat, de manera que les dades siguin identificables a nivell d'alumne, grup i centre escolar.

QUARTA.- Obligacions de la Universitat Internacional de Catalunya

L'investigador principal d'aquest projecte de la Universitat Internacional de Catalunya proporcionarà a l'Idescat les indicacions necessàries sobre el disseny de la mostra de centres, a fi que l'Idescat procedeixi a l'extracció d'una mostra representativa d'aquests als efectes dels estudis previstos en el projecte de recerca.

L'investigador principal d'aquest projecte de la Universitat Internacional de Catalunya lliurarà al Departament d'Ensenyament i a l'Idescat l'informe amb la valoració dels resultats obtinguts pels centres que participen en aquest projecte.

El Departament d'Ensenyament i l'Idescat han de disposar de la informació prèvia dels resultats abans de la seva publicació. D'altra banda, l'Idescat es reserva la facultat de contrastar el nivell de revelació estadística de les dades individuals implícites en la difusió prevista de resultats i determinar, si s'escau, les mesures addicionals que calgui adoptar per garantir al màxim la preservació del secret estadístic.

Es farà constar el suport del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l'Idescat a les publicacions que se'n derivin, inclòs finalitzat el període de vigència d'aquest conveni, i es farà arribar una còpia a l'esmentat Consell i a l'Idescat.

L'investigador principal lliurarà a la Comissió de Seguiment un informe anual de progrés, a fi que pugui avaluar les condicions de la continuïtat del conveni.

CINQUENA.- Protecció de dades

1. Consideracions generals

Les actuacions objecte d'aquest conveni fan necessari el tractament de dades de caràcter personal, per la qual cosa les parts signants del conveni han d'adequar les seves actuacions als requisits establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les mesures de seguretat establertes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com als preceptes sobre preservació del secret estadístic establerts a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de la normativa estadística catalana vigent que li és d'aplicació.

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que se'n derivin serà considerada com a informació confidencial.

2. Regulació de l'encàrrec del tractament

a) D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 15 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el marc del que estableix el present conveni, la Universitat Internacional de Catalunya i l'equip investigador ostenten la qualitat d'encarregats del tractament de dades i queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret professional sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer o accedir com a conseqüència del compliment i realització dels treballs objecte d'aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.

a) D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 15 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el marc del que estableix el present conveni, la Universitat Internacional de Catalunya i l'equip investigador ostenten la qualitat d'encarregats del tractament de dades i queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret professional sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer o accedir com a conseqüència del compliment i realització dels treballs objecte d'aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.

b) El Departament d'Ensenyament i l'Idescat vetllaran i controlaran el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per l'encarregat del tractament, i específicament podran, en cas que sigui procedent:

 • Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat i del nivell mitjà exigibles a les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 • Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització del tractament.

c) L'encarregat del tractament queda obligat, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades personals conforme a les instruccions del Departament d'Ensenyament i de l'Idescat i, en tot cas, sempre per a l'estricta realització dels treballs en execució del conveni, i es compromet:

 • A utilitzar les dades de caràcter personal amb l'única i exclusiva finalitat de realitzar els treballs especificats al conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.
 • A no fer un tractament de dades que condueixi a la classificació de centres ni a la seva identificació individual.
 • A no difondre-les ni permetre'n l'accés ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.
 • A adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell mitjà que siguin necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de les parts signants del conveni i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix el títol VIII del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) L'encarregat del tractament, una vegada finalitzats els treballs d'execució de l'objecte del conveni, haurà de destruir o retornar a les parts del conveni les dades de caràcter personal i els suports o documents en què consti alguna dada personal objecte de tractament.

e) L'encarregat del tractament no podrà realitzar reproduccions totals o parcials per cap mitjà o suport de la informació relativa a dades de caràcter personal, i no podrà conservar cap còpia dels suports que l'òrgan de contractació li hagi lliurat que continguin les dades de caràcter personal objecte de tractament, una vegada finalitzada l'execució del contracte, sempre que no es doni el supòsit de l'article 22.2 del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que preveu la conservació de les dades pel contractista, en qualitat d'encarregat del tractament, adientment bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l'òrgan contractant.

En el cas que una norma legal prevegi la seva conservació, la destrucció de les dades de caràcter personal i dels suports o documents en què consti alguna dada personal objecte de tractament no procedirà, i s'haurà de procedir a la devolució de les dades personals i els suports o documents en què pugui constar alguna dada personal objecte de tractament a l'Idescat.

SISENA.- Finançament del conveni

Aquest conveni no genera cap despesa externa a les parts signants.

SETENA.- Comissió de Seguiment

A fi d'impulsar els objectius d'aquest conveni, es constituirà una Comissió de Seguiment, formada per un màxim de dos representants per cadascuna de les parts, que vetllarà pel correcte desenvolupament d'aquest conveni, per establir el programa de les actuacions necessàries per dur-lo a terme, que analitzarà els informes anuals de progrés presentats per l'investigador principal i que es reunirà, com a mínim, un cop a l'any.

Els membres d'aquesta comissió mixta seran nomenats, respectivament, per cadascuna de les parts signants d'aquest conveni. A les reunions d'aquesta Comissió podran assistir-hi altres persones, si així ho acorden les parts, si es considera convenient per tal de millorar el desenvolupament d'aquest conveni.

VUITENA.- Termini de vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2017. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries en el termini de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència.

En qualsevol cas, caldrà disposar d'informes anuals de progrés que poden condicionar la continuïtat del conveni.

NOVENA.- Causes de resolució del conveni

Són causes de resolució del conveni les següents:

 1. El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
 2. La impossibilitat sobrevinguda d'acomplir les clàusules previstes per qualsevol de les parts.
 3. Les generals establertes a la legislació vigent.

DESENA.- Resolució de conflictes

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni, que se sotmetrà a la decisió de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula sisena.

En cas de desacord, les qüestions litigioses sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, perquè així consti, i en prova de conformitat, s'estén aquest document en exemplar triplicat, que les parts signen a un sol efecte, en el lloc i data fixats a l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament
Joan Mateo i Andrés. Secretari de Polítiques Educatives
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló. Director
Per la Universitat Internacional de Catalunya
Alberto-María Canals Álvarez. Gerent