Saltar al contingut principal

Conveni 019/2013

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECERCA DEMOGRÀFICA I LABORAL ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB)

Barcelona, 22 de juliol del 2013

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, (en endavant Idescat) amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

De l'altra, la senyora Anna Cabré i Pla, directora del Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant CED), amb CIF Q5855973C, i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, en nom i representació d'aquest organisme, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998 d'Estadística i l'article 2 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya té interès en col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985 és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i en la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

Que en data 28 de febrer de 2001 es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Idescat i el CED amb la finalitat de col·laborar i intercanviar informació en l'àmbit demogràfic el qual es desenvolupa per mitjà de convenis específics.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal de desenvolupar, d'una banda, un programari informàtic i la seva implementació en l'àmbit de les projeccions demogràfiques i, de l'altra banda, un projecte de recerca en l'àmbit de l'estadística sociolaboral. A continuació s'exposen les característiques d'aquest treballs:

1) Programari per a les projeccions de població de l'Idescat

Desenvolupar una aplicació informàtica per a executar les projeccions de població de Catalunya desagregades per sexe, edat i territori. Les projeccions de població estan recollides en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i en els Programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que la desenvolupen.

Característiques de l'aplicació:

  • Utilització del model dels components, amb un enfocament multiregional. Inclou un tractament modular dels components (fecunditat, mortalitat, immigració externa, emigració externa i migració interna).
  • Es consideren fins a tres nivells territorials de projecció, essent el primer Catalunya. El segon nivell correspon als àmbits del pla territorial i municipi de Barcelona i el tercer nivell a les comarques.
  • Obtenció de resultats de la població projectada per edats simples fins a 100 anys i més, sexe i salts anuals en un horitzó màxim de 60 anys pel primer nivell (Catalunya). Pels altres nivells territorials s'obtindran també resultats detallats per sexe, edat simple i salts anuals, en un horitzó temporal més limitat, a determinar.
  • Obtenció dels esdeveniments projectats per sexe i edat: xifres de defuncions, naixements, immigrants, emigrants i migracions internes.
  • Implementació amb Excel i visual-basic.

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per al seguiment del desenvolupament del treballs.

2) Explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Tractament estadístic de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) procedent del Ministeri de Treball i Immigració, pel que fa a l'àmbit de Catalunya. L'explotació de la MCVL està inclosa en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i en els PAAE que la desenvolupen.

Objectius del treball:

  • Obtenció d'una ampliació de resultats a partir de la font estadística MCVL, que serà subministrada en forma de pla de tabulació.
  • Lliurament del procediment desenvolupat en llenguatge SAS que produeix els resultats estadístics de l'explotació de la MCVL.

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per al seguiment del desenvolupament del treballs.

Segona.- Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del Consorci "Centre d'Estudis Demogràfics".

És d'aplicació al present conveni el que regula el Capítol II, Convenis de Col·laboració, de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera.- Obligacions de les parts

El CED es compromet a l'execució dels dos treballs de recerca objecte del conveni per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per a dur-los a terme.

El CED es compromet a donar suport tècnic a l'Idescat durant el temps necessari d'utilització de l'aplicatiu per generar les projeccions territorials incloses del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

L'Idescat posarà a disposició del CED, el fitxer microdades de la MCVL que elabora el Ministeri de Treball i Immigració, a partir de la informació provinent dels registres administratius de la Seguretat Social entre d'altres. Al mateix temps, l'Idescat proporcionarà la informació estadística de caràcter general i l'assistència tècnica per a la tabulació, i es farà càrrec de la difusió normalitzada dels resultats en la seva pàgina web.

Quarta.- Cost, finançament i pagament

Per a la correcta execució del servei, el Centre d'Estudis Demogràfics hi dedicarà el temps de treball format per 2 investigadors sèniors i 1 estadístic.

PREU HORA TOTAL HORES TOTAL
Investigador sènior 39,1450 hores17.595,00
Investigador sènior 37,29125 hores4.661,25
Estadístic 26,96426 hores11.484,96
TOTAL 33.741,21

La durada prevista del servei per l'apartat 1 (Programari per a les projeccions de població de l'Idescat) de la clàusula primera del conveni és de 450 hores de l'investigador principal més 330 hores del tècnic estadístic.

La durada prevista del servei per l'apartat 2 (Explotació de la MCVL) de la clàusula primera del conveni és de 125 hores de l'investigador principal més 96 hores del tècnic estadístic.

Finançament:

L'Idescat farà una aprotació al Centre d'Estudis Demogràfics per la quantitat de 33.741,21 per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/680000105/583A/0000.

Pagament:

El 50% d'aquest import es farà efectiu per l'Idescat a la signatura d'aquest conveni a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats, que haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

Cinquena.- Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment, que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. En formaran part les persones designades per les parts que es detallen:

Per part de l'Idescat,

Marta Masats, Responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Socials.

Mireia Farré, Responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques.

Per part del CED,

Pau Miret Gamundi, Investigador de plantilla.

Amand Blanes, Investigador de plantilla

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

Sisena.- Confidencialitat de les dades individuals

Les dades de caràcter personal contingudes en l'estudi dels projectes seran protegides d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el cas de les dades sotmeses a secret estadístic es regularan per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de normativa d'aplicació.

Setena.- Propietat dels resultats

L'Idescat és el titular de l'aplicació informàtica desenvolupada per l'equip investigador del CED en relació a les projeccions de població de Catalunya objecte d'aquest conveni (apartat 1, clàusula primera). L'Idescat podrà utilitzar l'aplicació informàtica per al desenvolupament de les activitats de la seva competència. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats estadístics generats per l'aplicatiu en els procediments i formats que determini.

L'Idescat és el titular dels resultats de l'explotació estadística de la MCVL i de la corresponent programació en SAS objecte d'aquest conveni (apartat 2, clàusula primera) i els podrà utilitzar per a qualsevol activitat de la seva competència. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini. El CED podrà difondre resultats relacionats amb aquest treball, en àmbit de la recerca, amb l'autorització prèvia, expressa i escrita de l'Idescat.

D'altra banda, tota la informació que es derivi dels treballs conjunts en forma de resultats, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY NC ND), tipus "Reconeixement d'autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada", de manera que sempre se n'hagi de citar l'autoria i se'n permeti per endavant la còpia, la distribució i la comunicació pública, tret dels usos comercials i les obres derivades, per als quals caldrà demanar permís.

Vuitena.- Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui.

Novena.- Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

  • L'incompliment del seu objecte i de les obligacions establertes per qualsevol de les dues parts.
  • La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de 2 mesos.
  • Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Desena.- Vigència

Aquest conveni iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà la seva vigència el 31 de desembre de 2013. A la data esmentada el CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni.

Onzena.- Règim jurídic

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del TRLCSP. Així mateix es subscriu de conformitat amb l'art. 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, com a prova de conformitat subscriuen aquest conveni per duplicat

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
La directora del Centre d'Estudis Demogràfics
Anna Cabré i Pla