Saltar al contingut principal

Conveni 019/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS PER A LA REALITZACIÓ D'UN TREBALL D'INVESTIGACIÓ ESTADÍSTICA RELACIONAT AMB L'APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS D'INTEGRACIÓ DE DADES, RESPECTE A FLEXIBILITZAR EL MOMENT D'ENTRADA DELS INFANTS EN EL SISTEMA EDUCATIU

Barcelona, 14 de desembre de 2015

REUNITS

D'una part, el Dr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons el nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra part, la Dra. Teresa Garcia-Milà i Lloveras, directora general de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics, amb NIF G-64296569 i amb domicili social a Barcelona, carrer Ramon Trias Fargas, 25, que actua en nom i representació d'aquesta institució d'acord amb l'escriptura de poders atorgada el 4 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona, senyor José Marqueño Ellacuría, amb número de protocol 1565.

I d'una altra part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre i que actua en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i

MANIFESTEN

Que en data 10 de desembre de 2012, l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), el Departament d'Ensenyament i la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (en endavant, Barcelona GSE) varen signar un conveni amb l'objecte de promoure un projecte de recerca en l'àmbit de l'activitat estadística referit a l'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics, per tal d'analitzar la relació entre el procés d'aprenentatge de l'alumnat i la seva edat en iniciar el segon cicle d'educació infantil.

Que resulta d'interès per a les parts continuar en la mateixa línia de recerca per tal de poder valorar amb objectivitat fins a quin punt la flexibilització de l'entrada i la progressió dels nens dins el sistema pot ajudar a reduir les diferències de rendiment escolar que s'han constatat entre els infants d'una mateixa cohort nascuts els primers mesos o els últims mesos de l'any.

Que la Barcelona GSE és un institut universitari dedicat a promoure la recerca i els estudis de postgrau en economia i més àmpliament en ciències socials, tot contribuint a reforçar les quatre unitats que la componen: el Departament d'Economia i Empresa de la UPF, la Unitat de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la UAB, l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

Que l'article 10 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix com a funció de l'Idescat la de "fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions amb aquesta finalitat dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya".

Que el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2015, aprovat pel Decret 165/2014, de 23 de desembre, preveu realitzar l'actuació estadística PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES. Codi: 22 05 04

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és l'elaboració de treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques referents a l'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics, per tal d'analitzar els potencials beneficis que comportaria flexibilitzar el moment d'entrada dels infants en el sistema educatiu en la millora del seu rendiment escolar.

SEGONA.- Àmbit PAAE 2015 de la recerca

Els treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent, establerta i descrita en el PAAE per a l'any 2015, aprovat pel Decret 165/2014, de 23 de desembre:

PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

Codi: 22 05 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Ressenya de l'actuació: perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, d'acord amb els programes de cooperació amb la comunitat científica amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. Com a principals línies de treball al llarg de l'any 2015, es preveu aprofundir en mètodes de fusió de dades i en procediments d'acarament o enllaç de registres en la constitució del sistema de registres estadístics de l'Idescat.

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 12.000 euros.

Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL.

Objectiu de l'activitat: Impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

TERCERA.- Equip responsable

Per part de l'Idescat, la persona responsable de dur a terme el seguiment de les actuacions derivades del present conveni és la senyora Mireia Farré, responsable de l'Àrea de Població i Territori. Per part del Departament d'Ensenyament, la persona responsable és la senyora M. Farners Badia, subdirectora general d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació. I per part de la Barcelona GSE, la persona responsable és la senyora. Caterina Calsamiglia.

QUARTA.- Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament del present conveni.

 1. El Departament d'Ensenyament facilitarà a l'Idescat les dades estrictament necessàries per a l'execució dels treballs objecte d'aquest conveni, referents als cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, dels fitxers "Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament" i "Planificació, gestió i avaluació del sistema educatiu", regulats a l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC número 5905, de 22 de juny).
 2. L'Idescat utilitzarà les dades del fitxers "Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament" i "Planificació, gestió i avaluació del sistema educatiu", i la informació necessària del Registre de població de Catalunya i del Cens de població i habitatges de l'any 2011 per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni.
 3. La Barcelona GSE, a través de la investigadora senyora Caterina Calsamiglia (en endavant, la investigadora), realitzarà l'execució tècnica dels treballs de recerca estadística acordats en aquest conveni.

Les parts signants es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia a fi que el treball objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

CINQUENA.- Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

SISENA.- Titularitat dels drets sobre els resultats de la investigació

La titularitat dels drets sobre els resultats del projecte d'investigació correspondran a l'Idescat, sense perjudici que la propietat intel·lectual sobre les publicacions acadèmiques que se'n derivin per part de la investigadora correspondrà al que estableixi la seva institució acadèmica.

El Departament d'Ensenyament, la Barcelona GSE i la investigadora podran difondre els resultats de la investigació citant la titularitat de l'Idescat, mentre que l'Idescat citarà la investigadora quan faci referència al projecte i als seus resultats.

L'Idescat, però, disposarà a cada moment de prioritat en el coneixement dels mètodes, informació i resultats de la modelització desenvolupada en execució dels treballs objecte del conveni.

SETENA.- Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que se'n derivin serà considerada com una informació confidencial.

La investigadora utilitzarà la informació confidencial a la qual tingui accés exclusivament per a complir amb les obligacions nascudes de la seva designació per a l'execució dels treballs relatius a l'objecte del conveni.

VUITENA.- Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el marc del que estableix el present conveni, la Barcelona GSE i la investigadora ostenten la qualitat d'encarregats del tractament de dades i queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer o accedir com a conseqüència del compliment i realització dels treballs objecte d'aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.

L'Idescat vetllarà i controlarà el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per l'encarregat del tractament i específicament podrà, en cas que sigui procedent:

 • Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat de nivell alt exigibles a les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 • Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització del tractament.

L'encarregat del tractament queda obligat, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades personals conforme a les instruccions de l'Idescat, i en tot cas sempre per a l'estricta realització dels treballs en execució del conveni, i es compromet:

 • A utilitzar les dades de caràcter personal amb l'única i exclusiva finalitat de realitzar els treballs especificats en el conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.
 • A no difondre-les, ni permetre'n l'accés, ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.
 • A adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell alt que siguin necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de les parts signants del conveni, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix el títol VIII del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'encarregat de tractament, una vegada finalitzats els treballs d'execució de l'objecte del conveni, haurà de destruir o retornar a les parts del conveni les dades de caràcter personal i els suports o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament.

L'encarregat de tractament no podrà realitzar reproduccions totals o parcials per cap mitjà o suport de la informació relativa a dades de caràcter personal, i no podrà conservar cap còpia dels suports que l'òrgan de contractació li hagi lliurat que continguin les dades de caràcter personal objecte de tractament, una vegada finalitzada l'execució del contracte, sempre que no es doni el supòsit de l'article 22.2 del Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que preveu la conservació de les dades pel contractista, en qualitat d'encarregat del tractament, adientment bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l'òrgan contractant.

En el cas que una norma legal prevegi la seva conservació, la destrucció de les dades de caràcter personal i dels suports o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament, no procedirà; i s'haurà de procedir a la devolució de les dades personals i els suports o documents en els que pugui constar alguna dada personal objecte de tractament a l'Idescat.

NOVENA.- Secret estadístic

La Barcelona GSE i la investigadora s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest conveni, d'acord amb el que s'estableix a l'article 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar el secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'objecte del conveni.

La Barcelona GSE i la investigadora tenen prohibit difondre o comunicar a cap persona o entitat privada o pública cap informació que puguin conèixer, emparada pel secret estadístic.

Per tal de garantir al màxim la preservació del secret estadístic, els arxius de microdades es mantindran a les instal·lacions de l'Idescat i la investigadora durà a terme tots els tractaments i les anàlisis corresponents que requereixin l'ús d'aquests arxius a la seu de l'Idescat, amb les següents condicions:

 • Les tasques es realitzaran exclusivament en els espais que l'Idescat els hi facilitarà a l'efecte.
 • S'utilitzarà un ordinador sense connexió a la xarxa.
 • Abans d'abandonar les instal·lacions de l'Idescat, s'eliminarà dels mitjans propis (ordinadors, discs durs, memòries o llistats en paper) qualsevol còpia de les dades originals individuals.

DESENA.- Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà el 30 d'octubre de 2017.

ONZENA.- Resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni les següents:

 • a) El compliment del termini de vigència.
 • b) El mutu acord entre les parts.
 • c) La renúncia d'una de les parts, amb un preavís de 15 dies.
 • d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts, sempre que l'incompliment no sigui degudament corregit.
 • e) Cas fortuït o força major.

DOTZENA.- Qüestions litigioses

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni. En cas que no s'arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Pel Dept. d'Ensenyament
Maria Jesús Mier i Albert
Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló
Per la Barcelona GSE
Teresa Garcia-Milà i Lloveras
La investigadora:
Caterina Calsamiglia