Saltar al contingut principal

Conveni 020/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL PER A L'ANY 2016

Barcelona, 6 de setembre de 2016

REUNITS

D'una part, el Sr. Pau Villòria i Sistach, secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

I de l'altra, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat).

ACTUEN

El primer, en representació de l'Administració de la Generalitat, en virtut de l'autorització de signatura del conseller de Cultura, de 5 de setembre de 2016.

I el segon, en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

I. La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant l'elaboració del Pla estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals d'actuació estadística.

II. El Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 inclou l'actuació estadística 10 10 02 Estadística de participació cultural, on estableix que l'organisme responsable és el Departament de Cultura i l'organisme col·laborador és l'Institut d'Estadística de Catalunya.

III. El Departament de Cultura, per mitjà del Gabinet Tècnic, té les funcions de planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, com és el cas de l'Estadística de participació cultural per a l'any 2016.

IV. L'Idescat té entre les seves funcions prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

V. L'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions subscriure aquest conveni atenent a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és arbitrar els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre el Departament de Cultura i l'Idescat per tal de determinar la col·laboració d'ambdues institucions en l'Estadística de participació cultural 2016 (en endavant, l'Estadística), d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria estadística a Catalunya.

Segona.- Actuacions i obligacions de les parts

a) El Departament de Cultura serà l'organisme responsable de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió. Així mateix, serà el responsable de custodiar la informació resultant i de garantir en tot moment la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya.

L'Idescat podrà disposar de les microdades recollides pel Departament de Cultura amb fins estadístics i de promoció de la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística.

b) L'Idescat proporcionarà l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries per tal d'emmarcar adequadament l'Estadística. Aquesta col·laboració es concretarà especialment en les actuacions següents:

 • Disseny de la mostra necessària per dur a terme l'Estadística amb el nivell de fiabilitat acordat per ambdues parts.
 • Efectuar l'extracció de la mostra estadística representativa del Registre de Població de Catalunya i realitzar els tractaments i acaraments amb altres fitxers necessaris. La mostra serà de 4.000 persones titulars i 2 persones substitutes per cada titular (8.000 substituts). El Departament de Cultura utilitzarà la mostra única i exclusivament per l'Estadística objecte d'aquest conveni.
 • Ponderar la mostra a fi d'equilibrar-la als perfils de sexe i edat a través dels factors de correcció pertinents.
 • Donar suport tècnic al Departament de Cultura en els dubtes que es plantegin en el marc de l'actuació estadística.

Tercera.- Protecció de dades i secret estadístic

Les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals aplicable a la informació que tractin.

Així mateix, es comprometen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat, d'acord amb el que s'estableix a Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Quarta.- Difusió de la informació

El Departament de Cultura i l'Idescat validaran conjuntament els resultats sintètics i bàsics de difusió obligatòria.

El Departament de Cultura difondrà els resultats d'aquesta operació estadística per internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los a tercers només cintant-ne la font (Estadística de participació cultural 2016. Departament de Cultura).

Es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND) per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats, quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

L'Idescat, per la seva banda, podrà difondre les dades bàsiques i indicadors d'aquesta operació estadística com a entitat coordinadora del Sistema estadístic de Catalunya.

Cinquena.- Aportacions econòmiques derivades del conveni

La signatura i execució d'aquest conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les entitats signants.

El Departament de Cultura destinarà la quantitat de 100.000 € a la contractació de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió.

Sisena.- Comissió de seguiment

Per al seguiment d'aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants, els quals s'esmenten a continuació.

 • Per part del Departament de Cultura:
  • El/la cap del Gabinet Tècnic
  • El responsable d'estadística del Gabinet Tècnic
 • Per part de l'Idescat:
  • El responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat
  • Una estadística de l'Àrea d'Economia i Societat

La Comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules.

A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

Setena.- Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà una vegada lliurats els resultats de l'Estadística, previsiblement abans del 30 de desembre del 2016.

No obstant això, aquest conveni es podrà resoldre de forma anticipada quan es doni un dels supòsits següents:

 • Impossibilitat sobrevinguda per dur a terme l'objecte del conveni.
 • Incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adoptats.
 • Per acord de les dues parts, manifestat per escrit.
 • Les generals establertes en la legislació vigent.

Vuitena.- Resolució de conflictes

Si sorgeixin dubtes quant a la interpretació del contingut d'aquest conveni, es resoldran en el si de la Comissió de seguiment.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat exemplar, en el lloc i en la data expressats al començament.

El secretari general del Departament de Cultura
Pau Villòria i Sistach
El director general de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló