Saltar al contingut principal

Conveni 022/2018

PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

(Projecte formatiu derivat del Conveni de cooperació educativa 013/2018)

1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA (les emplena la UB)

1.1 Número del projecte formatiu:

1.2 Data del projecte formatiu: 14/09/18

1.3 Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):

1.4 Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): 14/09/18

2. DADES DE LA UNIVERSITAT

2.1 Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat d'Economia i Empresa

2.2 Nom del tutor:

2.3 Telèfon de contacte del tutor: 934037151

2.4 Correu electrònic de contacte del tutor: tutorspractiques.fee@ub.edu

3. DADES DE L'EMPRESA O INSTITUCIÓ

3.1 Nom de l'empresa o institució: Institut d'Estadística de Catalunya

3.2 Nom del tutor: Núria Bové

3.3 Telèfon de contacte del tutor: 935 573 041

3.4 Correu electrònic de contacte del tutor: nbove arrova idescat.cat

4. DADES DE L'ESTUDIANT

4.1 Nom i cognoms:

4.2 DNI, NIE, passaport

4.3 Telèfon de contacte:

4.4 Correu electrònic de contacte:

5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES

5.1 Tipus d'ensenyament (grau, diplomatura, llicenciatura, màster universitari, màster propi, postgrau propi, etc.): Grau

5.2 Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant: Estadística

5.3 Tipus de pràctiques (indiqueu si són curriculars o extracurriculars): Curriculars

5.4 Nom de l'assignatura, només en cas que siguin pràctiques curriculars: Pràctiques

5.5 Nombre de crèdits ECTS, només en cas que siguin pràctiques curriculars: 6

6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU

6.1 Nombre total d'hores de pràctiques: 366

6.2 Nombre d'hores per dia: 6

6.3 Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h

6.4 Període: de 25/09/18 a 21/12/18

6.5 Adreça postal on l'estudiant farà les pràctiques: Via Laietana, 58. 08003 Barcelona

6.6 Nom del departament o àrea funcional de l'empresa o institució on l'estudiant farà les pràctiques: Àrea d'Empresa i Ocupació de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

6.7 Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

Mercat de treball de les persones amb discapacitat

 • L'estadística Ocupació de les persones amb discapacitat, és una operació de caràcter anual que té com a principal objectiu obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconeguda.
 • L'objectiu de les pràctiques és explotar el fitxer de la citada operació estadística per a Catalunya, determinant quina informació és estadísticament significativa, proposant un pla de tabulació susceptible de ser difós i automatitzant el càlcul de les taules incloses en el pla de tabulació.
 • Es tracta d'un projecte de l'Idescat, el qual haurà de desenvolupar l'estudiant, però integrant-se en un grup de treball i seguint les indicacions de la tutora de les pràctiques i/o del responsable de la unitat on s'insereix l'estudiant.

Es tracta d'un projecte d'estadística oficial relacionat amb el mercat de treball. L'objectiu és tractar les dades de l'Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat i proposar, seguint els criteris tècnics pertinents, un pla de tabulació viable per a la publicació. Una vegada validat el pla de tabulació s'han de programar les rutines amb SAS per poder reproduir anualment el pla de tabulació pactat. Per tant, seria recomanable que per al desenvolupament adequat d'aquest treball l'estudiant hagués cursat alguna assignatura relacionada amb fonts estadístiques oficials i tingués bons coneixements de tractament i explotació de fitxers i programació en SAS.

El desenvolupament del projecte és farà d'acord amb l'estàndard internacional GSBPM que l'Idescat té implantat en els seus sistemes de producció estadística, al qual s'haurà d'ajustar tota la documentació estadística i de metadades que també caldrà generar.

6.8 Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

 • Capacitat de detectar i formular les necessitats de l'anàlisi de la informació a les diferents institucions/situacions, identificant les fonts de variabilitat i incertesa.
 • Capacitat per seleccionar el mètode més adient a la realització d'un estudi estadístic, avaluar les possibles alternatives i, si s'escau, incloure l'análisi de costos i recursos dispnibles.
 • Capacitat d'utilitzar mètodes estadístics com a fonament a la presa de decisions a les organitzacions dels difents àmbits professionals.
 • Capacitat de detectar, formular i donar solucions mitjançant els models d'investigació operativa a problemes de la presa de decisions a les diferents organitzacions integrant, si s'escau dels resultats dels anàlisi estadístics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa a la millora de la qualitat i la productivitat als diferents entorns.
 • Capacitat d'ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.
 • Capacitat d'utilitzar els diferents procediments de contrast d'hipòtesis per respondre a preguntes d'un context específic.
 • Capacitat per utilitzar el mètode d'optimització apropiat per els diferents models d'investigació operativa.

6.9 Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant en les pràctiques:

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Compromís i orientació cap a la sostenibilitat.

6.10 Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant les pràctiques:

7. AJUT I CONTRAPRESTACIÓ DE SERVEIS

7.1 Ajut o borsa a l'estudi de l'estudiant, si escau: 0€

7.2 Contraprestació econòmica a la FBG o a la UB segons s'especifica en el conveni de col·laboració educativa: 0€

8. OBSERVACIONS

Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària del conveni de cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d'aquest projecte formatiu, poden afegir-ne d'altres després d'un acord d'ambdues parts. En cas que s'hi incloguin altres continguts, caldrà adjuntar-los en un full a part d'aquest projecte formatiu.

9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L'ESTUDIANT

Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer "Feina UB" per a la gestió de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S'han de cedir les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats, i també a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria.general@ub.edu

10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT

L'entitat col·laboradora pot oferir a l'estudiant la formalització d'un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir tota la informació que, en l'execució d'aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement a l'efecte exemplificatiu, es tracta d'informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes, dibuixos, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de formació, plans de negoci, costos i altres programes d'ordinador. Amb la signatura d'aquest acord de confidencialitat, l'estudiant es compromet a no revelar, utilitzar, ni publicar aquesta informació de caràcter confidencial.

El centre de la UB
Núria Rodríguez Ávila. Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i els Estudiants (signatura, i segell)
L'estudiant en pràctiques
L'Idescat
Frederic Udina i Abelló. Director de l'Idescat (signatura i segell)