Saltar al contingut principal

Conveni 023/2014

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECERCA DEMOGRÀFICA ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) I EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB)

Barcelona, 4 de juliol de 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat al Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

De l'altra, la senyora Anna Cabré i Pla, directora del Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant, CED), amb CIF Q5855973C, i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, en nom i representació d'aquest organisme, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

Que en data 28 de febrer de 2001 es va signar un conveni marc de col·laboració entre l'Idescat i el CED amb la finalitat de col·laborar i intercanviar informació en l'àmbit demogràfic, el qual es desenvolupa per mitjà de convenis específics.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal de desenvolupar les Projeccions de població en l'horitzó 2051 (base 2013), segons les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat, i la projecció de les taxes d'activitat i d'ocupació de la població de Catalunya en l'horitzó 2051. Les projeccions de població és una activitat estadística recollida en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i als programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que la desenvolupen.

A continuació s'exposen les característiques d'aquest treball:

1) Marc general

Executar les projeccions de població de Catalunya per sexe, edat i territori, amb detall comarcal fins al 2026 i per al total de Catalunya fins al 2051, a partir de la modelització dels components del creixement demogràfic i de les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat. Elaborar el pla de tabulació i analitzar els resultats de les projeccions. Elaborar la projecció de les taxes d'activitat i ocupació de la població de Catalunya per al període 2014-2051.

2) Hipòtesis de projecció

Desenvolupar plantilles de fulls de càlcul per descriure i modelitzar la fecunditat, la mortalitat i la migració recents de Catalunya de cara a la seva projecció per sexe, edat i territori. Aquestes plantilles han de permetre:

 • Modelitzar la probabilitat de mortalitat del període 2008-2012 per sexe i edat, a partir de dades observades i patrons Heligman-Pollard.
 • A partir d'esperances de vida en l'horitzó 2050, calcular la sèrie anual d'esperances de vida.
 • Creació d'un arxiu en full de càlcul per estimar els diferencials de fecunditat històrics per àmbits del Pla territorial respecte a la projecció de Catalunya, a partir de les dades comarcals.
 • Creació de plantilles de migracions per sexe, edat, nacionalitat, lloc d'origen i lloc de destinació que permetin descriure, mitjançant taules dinàmiques en full de càlcul, l'històric de migracions en l'àmbit de Catalunya, àmbits del Pla territorial i comarques.

3) Projecció

Executar la projecció de població per sexe i edat en l'horitzó 2026 per a les comarques i el municipi de Barcelona, i en l'horitzó 2051 per a Catalunya. Les tasques d'aquesta fase comprenen:

 • Executar la projecció de Catalunya segons els valors de fecunditat, mortalitat i migracions indicats per l'Idescat.
 • Executar la projecció dels àmbits del Pla territorial segons els criteris indicats per l'Idescat (diferencials de fecunditat, diferencials d'immigració i emigració externa, intensitat i distribució de la migració entre àmbits).
 • Proposar hipòtesis de projecció per a les comarques i Barcelona (diferencials de fecunditat, diferencials de migració i períodes de referència).
 • Executar la projecció de les comarques i Barcelona segons els criteris acordats amb l'Idescat.
 • Avaluar les poblacions projectades en les comarques i Barcelona en relació amb els valors del darrer decenni i els creixements projectats per als àmbits del Pla territorial.

4) Difusió

Proposar i elaborar les taules i documents corresponents a l'anàlisi i difusió dels resultats, per tal de ser integrats en el pla de difusió de l'Idescat. Les tasques d'aquesta fase comprenen:

 • Proposar i elaborar el pla de tabulació, un cop acordat amb l'Idescat. El pla de tabulació ha d'incloure taules de població i d'esdeveniments a difondre al web de l'Idescat per als diferents nivells territorials (Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i províncies). S'hi inclouran taules dinàmiques d'Excel a partir dels fitxers de sortida del programa de projecció.
 • Proposar i elaborar taules i gràfics per analitzar i explicar els resultats.
 • Generar els fitxers Excel que es proporcionen als usuaris que volen fer projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals de l'Idescat.
 • Redactar un document d'anàlisi de resultats que l'Idescat pugui convertir en una publicació de resultats.

5) Projecció de taxes d'activitat i ocupació

 • Proposar i elaborar la projecció de les taxes d'activitat i ocupació de la població de Catalunya per sexe i edat en el període 2014-2051 segons tres escenaris d'evolució de l'activitat econòmica.

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per al seguiment del desenvolupament dels treballs.

Segona.- Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del Consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

És d'aplicació al present conveni allò que regula el capítol II (Convenis de col·laboració) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera.- Obligacions de les parts

1) Obligacions de l'Idescat

L'Idescat es compromet a proporcionar al CED les hipòtesis referides a la projecció de Catalunya; en particular, les hipòtesis de fecunditat, mortalitat, migració amb la resta d'Espanya i migració amb l'estranger, degudament desagregades per sexe i edat per als tres escenaris de projecció.

L'Idescat es compromet a proporcionar al CED el detall territorial de les hipòtesis de projecció a escala dels àmbits del Pla territorial; en particular, les hipòtesis de fecunditat, mortalitat, migració amb la resta d'Espanya i l'estranger i migració interna entre els àmbits del Pla territorial, degudament desagregades per sexe i edat per als tres escenaris de projecció.

L'Idescat es compromet a executar una projecció inicial de la població de Catalunya i els àmbits del Pla territorial segons les hipòtesis esmentades anteriorment i proporcionar al CED els resultats d'aquesta projecció per als escenaris baix, mitjà i alt. El CED replicarà la projecció dels tres escenaris i en contrastarà els resultats. El CED comentarà amb l'Idescat les diferències que pugui haver-hi i acordarà amb aquest els canvis pertinents. El CED executarà la versió definitiva de la projecció dels tres escenaris (baix, mitjà i alt) per a Catalunya i els àmbits del Pla territorial.

2) Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució del treball de recerca objecte del conveni, per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-los a terme.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat i que permeti la difusió de les Projeccions de població (base 2013) dins del mes d'octubre del 2014, segons el calendari de difusió aprovat per l'Idescat i publicat al seu web.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cada una de les fases. El calendari d'execució de les tasques incloses en la clàusula primera d'aquest conveni serà, com a màxim:

 • Hipòtesis de projecció: no més tard del 15 de juliol de 2014.
 • Projecció: no més tard del 31 de juliol de 2014.
 • Pla de tabulació: no més tard del 19 de setembre de 2014.
 • Document d'anàlisi de resultats: no més tard del 30 de novembre de 2014.
 • Projecció de les taxes d'activitat i ocupació: no més tard del 10 de desembre de 2014.

Quarta.- Cost, finançament i pagament

Per a la correcta execució del treball, el Centre d'Estudis Demogràfics hi dedicarà el temps de treball de l'equip format per un investigador sènior i un tècnic estadístic.

PREU HORA TOTAL HORES TOTAL
Investigador sènior 4055022.000
Tècnic estadístic 2552013.000
TOTAL 1.070 35.000

La durada prevista del treball (Projeccions de població en l'horitzó 2051 i projecció de les taxes d'activitat) de la clàusula primera del conveni és de d'unes 1.070 hores, amb una dedicació d'entre el 70 i el 80% del seu temps, distribuïdes en sis mesos per part de les dues persones que conformen l'equip de treball.

Finançament:

L'Idescat farà una aportació al CED de 35.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/680000105/5831/0000.

Pagament:

El 50% d'aquest import es farà efectiu per l'Idescat a la signatura d'aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats. i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

Cinquena.- Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. Estarà format per les persones designades per les parts que es detallen:

 • Per part de l'Idescat,

  La responsable de l'Àrea de Població i Territori.

 • Per part del CED,

  L'investigador de plantilla responsable del projecte.

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

Sisena.- Propietat dels resultats

L'Idescat és el titular dels resultats de les Projeccions de població (apartat 3, clàusula primera), dels documents d'anàlisi de resultats objecte d'aquest conveni (apartat 4, clàusula primera) i dels resultats de la projecció de les taxes d'activitat i ocupació (apartat 5, clàusula primera), i els podrà utilitzar per a qualsevol activitat de la seva competència. L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats en els formats i pels procediments que determini.

Setena.- Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i, si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui.

Vuitena.- Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

 • L'incompliment del seu objecte i de les obligacions establertes per qualsevol de les dues parts.
 • La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
 • Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Novena.- Vigència

Aquest conveni iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà la seva vigència el 10 de desembre de 2014. En la data esmentada el CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni.

Desena.- Règim jurídic

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'aplicació de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa l'article 4.1.c. del TRLCSP. Així mateix, se subscriu de conformitat amb l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
La directora del Centre d'Estudis Demogràfics
Anna Cabré i Pla