Saltar al contingut principal

Conveni 025/2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'EDICIÓ 2014 DE L'ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER (EMEF)

A Barcelona, el 19 de novembre de 2014

REUNITS

D'una part l'Im. Sr. Eduard Freixedes i Plans, regidor de mobilitat de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, facultat per Acord de data 5 de novembre de 2014, de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, que té delegada la competència per Decret d'Alcaldia de data 11 de juny de 2012 (BOP de 3 de juliol de 2012), assistit en aquest acte per la Sra. Amparo Romaní Guanter, secretària delegada de Prevenció, Seguretat i Mobilitat d'aquest Ajuntament.

D'altra part, el Sr. Josep Anton Grau i Reinés, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant, ATM), segons nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de 16 de gener de 2013, i en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 13.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d'11 de maig i 97/2005, de 31 de maig. L'article 4 dels Estatuts de l'ATM faculta el Consorci per subscriure convenis de col·laboració.

D'altra part, el Sr. Antoni Poveda Zapata, en nom i en representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a vicepresident de l'Àrea de Transport i Mobilitat, en virtut del seu nomenament i en ús de les atribucions que li confereix la delegació de la Presidència del 21 de juliol de 2011 i de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2014, i el Sr. Sebastià Grau i Àvila, Secretari General de l'AMB, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en funcions d'assessorament segons disposa l'apartat e) de l'art 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en l'exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que certifica.

D'altra part, l'Im. Sr. Joan Mora i Bosch, president de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (en endavant, AMTU), segons nomenament de l'Assemblea de l'AMTU de 15 de novembre de 2013, i en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 8.1 d) dels Estatuts de l'Associació.

I d'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

Les parts es reconeixen la representació que manifesten, així com la capacitat d'obligar-se en la realització de les activitats que són objecte d'aquest conveni, i a la fi de donar-hi eficàcia,

MANIFESTEN

Que l'increment de l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat de les administracions públiques en general implica disposar d'informació per tal de conèixer amb la màxima precisió possible les situacions socials sobre les quals s'actua, avaluar l'impacte final de les actuacions realitzades, el grau de satisfacció de l'usuari i l'opinió de la població sobre els serveis rebuts. En aquest sentit, totes les entitats signants d'aquest conveni coincideixen en l'objectiu d'aconseguir un sistema de transport públic de qualitat a l'àmbit de la ciutat i la regió metropolitana de Barcelona, suficient per fer front a les necessitats de desplaçament dels seus habitants.

Que per aconseguir cobrir adequadament aquestes necessitats i potenciar l'ús del transport públic col·lectiu per al major nombre de desplaçaments possibles, és imprescindible comptar amb dades precises i actualitzades de quins són els àmbits i hàbits de mobilitat dels ciutadans. A aquests efectes s'han realitzat, des del 2003, enquestes de mobilitat en dia feiner que cal anar actualitzant, i pertoca ara instrumentar l'enquesta de l'any 2014, unint els recursos de les administracions signants per tal d'obtenir una enquesta de mobilitat en dia feiner referida a la RMB, amb especial intensitat per a l'àmbit de la ciutat de Barcelona, per disposar d'una eina adequada per a la presa de decisions vinculades amb les seves competències.

Que l'AMTU és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i és membre del consorci pel transport públic ATM. L'AMTU és una associació de municipis lliurement adherits a l'ATM, que té per objecte l'enaltiment i la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats i de la mobilitat en general de la regió metropolitana de Barcelona. Per això havia realitzat amb periodicitat bianual una enquesta de mobilitat interurbana (EMIA) a tot l'àmbit de l'AMTU. Aquesta entitat vol adherir-se a l'operació estadística anual que duen a terme les administracions consorciades a l'ATM per unir els recursos de les administracions en benefici de totes les parts interessades.

Que l'Idescat és l'organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya i que té com a missió la gestió del Sistema estadístic de Catalunya mitjançant la planificació, la coordinació, la normalització de l'activitat estadística i la prestació d'assistència tècnica estadística.

Que l'Idescat ha inclòs l'operació anual EMEF en el Pla estadístic de la Generalitat de Catalunya, i que aquesta institució ha ofert la seva col·laboració en la revisió de la metodologia de l'enquesta, d'acord amb els seus criteris i requeriments tècnics, i en la supervisió del seu desenvolupament i els seus resultats, a través de la participació en la Comissió Tècnica que es descriu en el pacte segon.

D'acord amb l'exposat, les parts subscriuen el present conveni en base als següents

PACTES

PRIMER.- Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte establir el màxim nivell de cooperació institucional i tècnica entre l'ATM, l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB, l'AMTU i l'Idescat, per a la realització de l'edició 2014 de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner, als efectes de conèixer determinats aspectes de la mobilitat a tota la regió metropolitana, a l'àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona.

SEGON.- Obligacions de les parts

L'ATM, com a consorci que integra l'Ajuntament de Barcelona, l'ATM i l'AMTU, serà l'entitat encarregada de licitar la contractació de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner de l'any 2014, amb metodologia anàloga a les anteriors edicions.

Per al seguiment d'aquest conveni es constitueix una Comissió Tècnica integrada per un membre de cadascuna de les entitats signants.

La Comissió durà a terme les tasques de planificació, seguiment i coordinació, acordarà els paràmetres tècnics que s'aplicaran i, de manera general, vetllarà pel desenvolupament dels objectius i dels continguts del present conveni.

TERCER.- Finançament

La dimensió de l'actuació (realització, control, explotació de dades i presentació de resultats) s'estableix per a una mostra de 9.300 enquestes i un import màxim de 155.000 euros + IVA.

Les administracions signants participen en l'operació EMEF 2014 amb els imports màxims següents, IVA exclòs:

 • ATM: 62.000 €
 • Ajuntament de Barcelona: 40.000 €
 • AMB: 23.000 €
 • AMTU: 30.000 €
 • Idescat: 0 €

Per tal de garantir la consecució dels objectius del conveni, i amb càrrec als seus respectius pressupostos d'enguany, l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i l'AMTU posaran a disposició de l'ATM com a entitat encarregada d'efectuar la licitació de l'operació EMEF 2014, la seva aportació.

Les aportacions indicades es faran efectives a partir de la signatura del conveni, prèvia presentació de les factures corresponents per part de l'ATM.

QUART.- Elaboració de la mostra

La mostra a enquestar es distribuirà en els àmbits d'estudi segons la distribució territorial que aprovi la Comissió Tècnica referida al pacte segon d'aquest conveni i en base a la proposta inicial següent:

 • Barcelona ciutat: 2.200
 • Resta de la 1a corona tarifària: 1.700
 • Resta de l'AMB: 1.200
 • Resta de l'RMB: 3.600
 • Resta de l'àmbit del sistema tarifari integrat: 600
 • Total: 9.300

CINQUÈ.- Propietat, publicació i difusió de resultats

L'ATM és l'organisme responsable de l'actuació estadística objecte d'aquest conveni i juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i l'AMTU seran copropietàries de la present enquesta. Disposaran de tots els drets inherents que els siguin d'aplicació i respectaran el que disposa l'article 21 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, que preveu que la difusió dels resultats sintètics de les estadístiques d'interès de la Generalitat és obligatòria i d'accés gratuït a totes les persones i les institucions.

L'IDESCAT vetllarà perquè l'operació estadística es desenvolupi segons normes específiques que garanteixin la correcció tècnica, la comparabilitat de resultats i tots aquells preceptes establerts per la legislació estadística catalana.

SISÈ.- Vigència

La vigència d'aquest conveni s'estableix pel termini d'un any, a partir de la seva signatura. No obstant això, la clàusula de finançament té una vigència limitada al 31/12/2014.

SETÈ.- Resolució del conveni

La resolució del conveni pot tenir lloc per les causes següents:

 • per acabament del termini
 • per acord de les parts
 • per l'incompliment d'alguna de les obligacions establertes en les clàusules d'aquest conveni
 • per altres causes establertes a la legislació vigent

VUITÈ.- Normativa aplicable

Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució de conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat, se signa aquest document en cinc exemplars, i a un sol efecte, en el lloc i la data citats a l'encapçalament.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona (Signatura i segell)
Joan Botella Corral. Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Im. Sr. Eduard Freixedes i Plans
Regidor de Mobilitat. AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sra. Amparo Romaní i Guanter
Secretària Delegada de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. AJUNTAMENT DE BARCELONA
Im. Sr. Joan Mora i Bosch
President. AMTU
Sr. Josep A. Grau i Reinés
Director general. ATM
Sr. Antoni Poveda i Zapata
Vicepresident de Transport i Mobilitat. AMB
Sr. Sebastià Grau Àvila
Secretari. AMB
Sr. Frederic Udina Abelló
Director. IDESCAT