Saltar al contingut principal

Conveni 026/2014

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA DE L'ESTUDIANT DE GRAU DE SOCIOLOGIA, Laura Rigual Aparici DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA, UNIVERSITAT DE BARCELONA.

REUNITS

D'una part, la Sra. Elisenda Paluzie i Hernández, amb el NIF Q-0918001-J, com a degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (en endavant, UB), ubicada a l'avinguda Diagonal, núm. 690, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 934 024 311, i per delegació del rector de la mateixa resolució de data 14/09/2009.

D'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Via Laietana, 58 - 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6.571, de 27.02.2014.)

I, d'una altra part, la senyora Laura Rigual Aparici, amb DNI 47889395Z, estudiant de sociologia a la Facultat d'Economia i Empresa (Universitat de Barcelona).

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

1. La conveniència que els estudiants combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional.

2. Que el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de 2011, núm. 297, la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB i la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants.

3. Que en data 3 de desembre de 2012 es va signar el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques a l'Idescat per part dels estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB.

4. Que l'estudiant que participa en aquest conveni específic ha estat seleccionat per la Universitat i compleix els requisits establerts al Reial decret 1707/2011, a la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UB i a les normatives pròpies del seu centre.

5. Que en compliment del reial decret i el conveni marc esmentats, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és formalitzar les condicions de l'estada en pràctiques i del projecte formatiu que l'estudiant ha de dur a terme a l'Idescat.

El projecte formatiu, que es detalla a l'annex 1 d'aquest conveni, detalla els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Mitjançant la signatura d'aquest conveni, l'estudiant declara expressament conèixer i acceptar el contingut del projecte formatiu esmentat.

Segon. Durada i lloc de les pràctiques

1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 2 de juliol fins el 17 d'octubre de 2014 (excepte de l'1 al 31 d'agost ) amb l'horari:

 • Del 2 al 31 de juliol, de dilluns a dijous de 9 h a 15 h.
 • De l'1 de setembre al 17 d'octubre, de dilluns a dijous de 9h a 14h.

2. El nombre de crèdits que obté l'estudiant per la seva estada en pràctiques a l'entitat col·laboradora és el que s'estableix al pla d'estudis corresponent.

3. El nombre d'hores de l'estada en pràctiques externes és de 300, d'acord amb el que estableix l'article 5.2 del Reial decret 1707/2011.

4. L'estada en pràctiques tindrà lloc a la seu de l'Idescat, Via Laietana, 58 - 08003 Barcelona.

5. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per aconseguir el desenvolupament de l'estada en pràctiques.

6. Prèvia comunicació a Pràctiques Externes, l'estudiant podrà fer desplaçaments fora del lloc on realitzi les pràctiques. Les despeses derivades aniran a càrrec de l'entitat col·laboradora.

Tercer. Règim de permisos

L'estudiant té dret al règim de permisos recollit al conveni marc de data 3 de desembre de 2012 subscrit entre la Universitat i l'Idescat, del qual se li facilita una còpia perquè en tingui coneixement.

Quart. Designació de tutors

L'Idescat designa com a persones tutores Isabel Martos i a Nuria Bové, que han de vetllar per la formació de l'estudiant i han de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

La UB designa com a tutor a Ramón José Alemany Leira.

Cinquè. Aportacions econòmiques

L'estada en pràctiques de l'estudiant no comportarà cap aportació econòmica per part de l'Idescat ni a l'estudiant ni a la Universitat per cap concepte.

Sisè. Pòlissa d'assegurances

De conformitat amb l'article 7 del Reial decret 1707/2011, en la data de signatura d'aquest conveni l'estudiant acredita el fet de ser beneficiari de la pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Setè. Vigència i resolució del conveni

Aquest conveni romandrà vigent a partir de la data de la signatura i fins a l'acabament del període de pràctiques.

Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes a la normativa aplicable i al conveni marc de data 3 de desembre de 2012.

En particular, aquest conveni específic quedarà resolt automàticament en el moment que l'estudiant finalitzi els seus estudis o es desvinculi de la Universitat.

Vuitè. Valoració de les pràctiques

La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant la faran conjuntament la UB i les empreses i institucions, d'acord amb la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és de competència exclusiva de la UB.

Novè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest conveni, és aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de data 3 de desembre de 2012.

Desè. Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer “Feina UB” per a la gestió de les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S'han de cedir les dades personals necessàries a l'entitat col·laboradora amb la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es compromet a no fer-ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar-les a tercers sense consentiment dels interessats i a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d'un altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona, o a través d'un correu electrònic a l'adreça següent: secretaria.general arrova ub punt edu.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Per la Universitat de Barcelona
Dra. Elisenda Paluzie. Degana
Per l'estudiant
Laura Rigual Aparici
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Frederic Udina i Abelló. Director

PROJECTE FORMATIU

(ANNEX 1)

PROJECTE FORMATIU RELATIU AL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA DE L'ESTUDIANT DE LA LLICENCIATURA/GRADUATURA LAURA RIGUAL APARICI , DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

 • 1. DADES DEL PROJECTE FORMATIU I DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES AL QUAL S'ANNEXA
  • 1.1. Número del projecte formatiu:
  • 1.2. Data del projecte formatiu:
  • 1.3. Número del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu):
  • 1.4. Data del conveni de pràctiques (al qual s'annexa aquest projecte formatiu): 26/06/2014
 • 2. DADES DE LA UNIVERSITAT
  • 2.1. Nom del centre on està matriculat l'estudiant: Facultat d'Economia i Empresa
  • 2.2. Nom de la tutora: Ramón José Alemany Leira
  • 2.3. Telèfon de contacte del tutor: 93 403 71 51
  • 2.4. Adreça electrònica de contacte del tutor: tutorspractiques.fee arrova ub punt edu
 • 3. DADES DE L'EMPRESA O INSTITUCIÓ
  • 3.1. Nom de l'empresa o institució: Institut d'Estadística de Catalunya
  • 3.2. Nom de les tutores: Isabel Martos i Nuria Bové
  • 3.3. Telèfon de contacte del tutor: 93 557 30 17 i 93 557 30 41
  • 3.4. Adreça electrònica de contacte: imartos arrova idescat punt cat; nbove arrova idescat punt cat
 • 4. DADES DE L'ESTUDIANT
  • 4.1. Nom i cognoms: Laura Rigual Aparici
  • 4.2. DNI: 47889395Z
  • 4.3. Telèfon de contacte:  
  • 4.4. Adreça electrònica de contacte:  
 • 5. DADES ACADÈMIQUES DE LES PRÀCTIQUES
  • 5.1. Tipus d'ensenyament: Grau
  • 5.2. Nom de l'ensenyament matriculat per l'estudiant: Sociologia
  • 5.3. Tipus de pràctiques: curriculars
  • 5.4. Nom de l'assignatura només en cas que siguin pràctiques curriculars: pràctiques externes
  • 5.5. Nombre de crèdits ECTS només en cas que siguin pràctiques curriculars: 6 ECTS
 • 6. DADES DEL PROJECTE FORMATIU
  • 6.1. Nombre total d'hores de pràctiques: 300
  • 6.2. Nombre d'hores per dia: juliol 6 h, setembre i octubre 5 h.
  • 6.3. Horari: del 02/07/14, de 9h a 15h; de l'1/09/14, de 9h a 14h
  • 6.4. Període: del 2 de juliol al 17 d'octubre de 2014, aturada de les pràctiques durant el mes d'agost.
  • 6.5. Lloc on l'estudiant farà les pràctiques: Via Laietana, 58 - 08003 Barcelona
  • 6.6. Nom del departament o àrea funcional de l'empresa o institució on l'estudiant farà les pràctiques: Departament d'Economia i Coneixement. Institut d'Estadística de Catalunya
  • 6.7. Descripció de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant al llarg de les pràctiques: Tasques de suport en la producció i difusió d'informació estadística de les actuacions encomanades a l'àrea incloses dins el Programa Anual d'Actuacions Estadístiques de Catalunya, concretament en les tasques de producció dels Indicadors Socials Territorials disponibles en el web de l'Idescat. L'objectiu operatiu és el d'ampliar i actualitzar les dades municipals dels Indicadors Socials Territorials, així com els indicadors relacionats amb les estimacions censals de 2011, mitjançant
   • Explotació de diferents fonts estadístiques tan pròpies com d'altres departaments
   • Elaboració de taules estadístiques
   • Gestió de base de dades bàsiques
  • 6.8. Descripció de les competències específiques del títol que ha de desenvolupar l'estudiant durant les pràctiques: -
  • 6.9. Descripció de les competències transversals o generals que ha de desenvolupar l'estudiant al llarg de les pràctiques: -
  • 6.10. Descripció del perfil professional relacionat amb les tasques i competències que l'estudiant desenvoluparà durant les pràctiques: -
Per l'estudiant
Laura Rigual Aparici
El centre de la UB
Marta Espasa Queralt. Delegada del rector per a la Qualitat i l'Ocupabilitat
La tutora per l'Idescat
Isabel Martos
La tutora per l'Idescat
Núria Bové