Saltar al contingut principal

Conveni 029/2014

PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

Barcelona, 14 de juliol de 2014

REUNITS

D'una banda, la senyora Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el seu nom i representació, i en ús de les facultats que li atribueix l'article 7 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

De l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom administratiu adscrit al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, 08003, Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment assignades, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se de comú acord,

MANIFESTEN

Que en data 14 de juliol de 2011, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'lnstitut d'Estadística de Catalunya van formalitzar un conveni de col·laboració amb l'objecte d'establir un marc de col·laboració entre les parts per a la realització d'actuacions d'interès comú.

Que el citat conveni de col·laboració establia en la seva clàusula sisena un vigència de tres anys des de l'endemà de la seva signatura, i la possibilitat de pròrroga per acord mutu d'ambdues parts abans de la finalització de la seva vigència.

Que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'lnstitut d'Estadística de Catalunya tenen interès a continuar treballant en un marc de col·laboració que afavoreixi el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes i, per tant,

ACORDEN

Primer. Prorrogar per tres anys el conveni de col·laboració signat en data 14 de juliol de 2011 entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, en tots els seus termes, sens perjudici de la seva extinció per denúncia unilateral o mutu acord.

En qualsevol cas, perdrà la seva vigència tres mesos després de la data en què sigui comunicada l'esmentada determinació a l'altra part.

Segon. Aquest conveni de col·laboració podrà ser novament prorrogat per acord mutu d'ambdues parts, abans de la finalització de la seva vigència.

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament, i un exemplar del qual queda en poder de cada una de les parts.

Maria Àngels Barbarà i Fondevila
Directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya