Saltar al contingut principal

Conveni 031/2014

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES PER AL CÒMPUT DE CRÈDITS DE L'ESTUDIANT DE GRAU JAUME COMAS SÁNCHEZ, DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

REUNITS

D'una part, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la Resolució de 24 de juliol de 2012, per la qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes per al còmput de crèdits, el senyor Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB.

D'una altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, com a director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), domiciliat a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, amb NIF Q5850015H, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571, de 27 de febrer de 2014).

I, d'una altra part, el/la senyor/a Jaume Comas Sánchez, amb DNI/passaport 38875527F, estudiant de 819 — Grau de sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

 1. Que en data 30 de juny de 2014 la UAB i l'entitat col·laboradora Idescat van subscriure un conveni marc de cooperació educativa universitat-empresa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits.
 2. Que la conveniència que els estudiants combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional és palesa en el pla d'estudis de les titulacions de grau i llicenciatura en ciències polítiques i de l'Administració, ciència política i gestió pública i sociologia.
 3. Que, tal com s'estableix a l'article 2 del Reial decret 1497/1981, de programes de cooperació educativa, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, l'estudiant ha superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari que justifica la realització de les pràctiques acadèmiques externes.
 4. Que, en compliment del reial decret esmentat, per al desenvolupament del conveni marc subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora, i d'acord amb el pla d'estudis esmentat, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que l'estudiant ha de dur a terme per a la seva formació a l'entitat col·laboradora.

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es concreta a l'Annex 1 d'aquest conveni, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. Mitjançant la signatura d'aquest conveni l'estudiant declara, expressament, conèixer i acceptar el contingut de l'esmentat projecte formatiu.

Segon.

 1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 26 de novembre de 2014 fins al dia 31 de març de 2015. Tal com preveu l'acord tercer del conveni marc subscrit entre la UAB i l'entitat col·laboradora, la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.
 2. El nombre dels crèdits que obté l'estudiant per la seva estada de pràctiques a l'entitat col·laboradora és el que s'estableix al pla d'estudis corresponent.
 3. El nombre d'hores total de l'estada de pràctiques externes és d'entre 180 i 200 hores i no excedeix del 50 per cent del temps que constitueix el curs acadèmic.
 4. L'estada de pràctiques té lloc a l'Idescat, Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.
 5. L'estudiant té dret al règim de permisos recollit en el conveni marc de data 30 de juny de 2014 subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora, del qual se li facilita una còpia perquè en tingui coneixement.

  L'estudiant ha d'informar a l'entitat col·laboradora amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

  Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat a la UAB.

Tercer. L'entitat col·laboradora designa com a persona tutora Cecília Ruiz, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant i ha de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu.

Quart. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Així mateix, l'estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'entitat col·laboradora on desenvolupa l'estada de pràctiques i a guardar el secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzada.

Cinquè. Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final segons el model establert per la Universitat disponible al web de la Universitat.

Sisè. En la data de signatura d'aquest conveni l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Setè. L'incompliment dels termes establerts al present conveni, als annexos, al conveni marc a l'empara del qual se subscriu i/o a les disposicions legalment aplicables s'ha de comunicar a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts i la normativa aplicable.

Vuitè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest conveni, és aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits de data 30 de juny de 2014.

Novè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per les parts d'obligacions mes enllà de les estrictament establertes en aquest document i en el conveni marc, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Idescat.

Desè. L'estada de pràctiques de l'estudiant no comportarà cap aportació econòmica per part de l'Idescat, ni a l'estudiant ni a la Universitat per cap concepte.

Amb la signatura d'aquest conveni, la Universitat lliura una còpia del conveni marc abans esmentat a l'estudiant, que declara expressament conèixer-ne i acceptar-ne tots els termes.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 de juliol de 2014

Per la Universitat Autònoma de Barcelona (Signatura i segell)
Joan Botella Corral. Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Per l'estudiant (Signatura)
Jaume Comas Sánchez
Per l'entitat col·laboradora (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló

ANNEX 1: PROJECTE FORMATIU RELATIU AL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA DE L'ESTUDIANT DE GRAU JAUME COMAS SÁNCHEZ, DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Dades del projecte formatiu

Entitat col·laboradora: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb NIF Q-0840005-C

Estudiant: Jaume Comas Sánchez, amb DNI 38875527F

Adreça de la realització de l'estada de pràctiques: Via Laietana, 58 Barcelona

Nombre total d'hores de pràctiques: entre 180 i 200 hores

Nombre d'hores per dia: 7 h

Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 8 h a 15 h (fins al 31 de desembre de 2014). Horari del 2015 a concretar

Període: del 26 de novembre fins al 31 de març de 2015

Contingut detallat de l'estada de pràctiques (tasques)

Objectiu: Participar en l'equip de treball en la producció dels continguts d'un dossier de contingut estadístic.

Tasques especifiques i objectiu operatiu: Donar suport en la producció i difusió d'informació estadística de les actuacions encomanades a l'àrea incloses dins el Programa anual d'actuacions estadístiques de Catalunya, concretament en les tasques de producció dels continguts per a un Dossier Idescat sobre l'Estadística de despesa en consum de les llars (2006–2013). L'objectiu operatiu és el de compilar i analitzar la informació estadística més rellevant i significativa, per tal de descriure el nivell i la distribució de la despesa de consum de les llars en aquets darrers anys.

Dades de la Universitat

Nom del tutor: Xavier Bonal

Telèfon de contacte del tutor: 93 581 46 54

Adreça electrònica: Xavier.Bonal@uab.cat

Dades de l'Idescat (entitat col·laboradora)

Nom de la tutora: Cecília Ruiz Luque

Telèfon de contacte de la tutora: 93 557 30 18

Adreça electrònica: cruiz arrova idescat punt cat

Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora

Emissió d'un informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, tal com recull l'acord cinquè del conveni marc.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona. El tutor
Xavier Bonal
Per l'estudiant (Signatura)
Jaume Comas Sánchez
Per l'entitat col·laboradora. La tutora
Cecília Ruiz Luque