Saltar al contingut principal

Conveni 031/2016

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ SOBRE POBLACIÓ RESIDENT I TITULAR DE LA TARGETA SANITÀRIA CATALUNYA SIGNAT EN DATA 1 D'ABRIL DE 2014

Barcelona, 30 de gener de 2017

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

I de l'altra, el senyor David Elvira i Martínez, director del Servei Català de la Salut.

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que les parts, en data 1 d'abril d 2014, varen signar un conveni de col·laboració, amb l'objecte d'establir els mecanismes pels quals es regirà l'intercanvi d'informació entre el Servei Català de la Salut i l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre població resident i titular de la targeta sanitària.

Que l'Idescat està interessat a disposar de la informació relativa als correus electrònic que figuren en el fitxer Registre central de persones assegurades (RCA) per tal d'integrar aquestes dades als seus marcs bàsics d'informació sobre la població i gestionar el disseny dels seus directoris per a les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat.

Per tot això, amb l'objectiu de concretar aquesta nova col·laboració, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar aquesta addenda, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Única

S'afegeix l'adreça de correu electrònic als camps que figuren en l'Annex 3. "Definició dels registres del fitxer Registre central de persones assegurades (RCA)" recollit a l'acord segon "Contingut i desplegament de la col·laboració" lletra b) "Cessió de dades del Registre central de persones assegurades a l'Idescat".

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta addenda, la signen per duplicat, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

El Director del Servei Català de la Salut
David Elvira i Martínez
El Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló