Saltar al contingut principal

Conveni 032/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ

Barcelona, 3 de març de 2017.

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I d'una altra part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre, i que actua en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que l'article 12.7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, preveu que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen poden establir convenis de col·laboració amb l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) per a l'intercanvi d'informació estadística i l'aprofundiment de les seves relacions.

Que l'Idescat és el responsable de l'actuació estadística Registre estadístic de població (REP), amb el codi 08 00 01, recollida al Programa anual d'actuació estadística 2017 (PAAE 2017) que executa el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre. De la mateixa manera, l'Idescat és responsable de l'actuació Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris, amb el codi 01 07 01, i de l'actuació Projeccions de població en edat escolar, amb el codi 01 08 01, també recollides en el PAAE 2017 que executa la Llei del Pla estadístic esmentada. (PEC 2017–2020).

Que el Departament d'Ensenyament és el responsable del fitxer de dades de caràcter personal "Alumnat matriculat", creat per l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC número 5905, de 22 de juny de 2011), els usos del qual són els derivats de la gestió de la provisió, la identificació, el registre i l'accés als serveis de registre acadèmic personal individual, així com l'elaboració d'estudis i estadístiques.

Que el Departament d'Ensenyament és el responsable del fitxer de dades de caràcter personal "Beques, ajuts i subvencions a la comunitat educativa", creat per l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC número 5905, de 22 de juny de 2011), els usos del qual són els derivats de la gestió de la tramitació i resolució de les convocatòries per a la concessió de beques, ajuts, subvencions i altres serveis a l'alumnat.

Que l'Idescat està interessat a obtenir periòdicament microdades dels fitxers Alumnat matriculat i Registre de centres educatius, per tal que formin part del seu sistema integrat d'informació sociodemogràfica, construït al voltant del REP, amb la finalitat del seu aprofitament estadístic, que permetrà oferir resultats per àrea petita i, en particular, estadístiques de la mobilitat obligada per raó d'estudis de la població en edat escolar.

Que l'Idescat està interessat a disposar de la informació relativa a les beques atorgades als alumnes per tal d'integrar aquestes dades en el càlcul de l'estadística Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social, actuació estadística recollida amb el codi 05 01 03 en el Programa anual d'actuació estadística 2017, que desplega la Llei del pla estadístic 2017–2020.

Que en el marc del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012–2018, el Departament d'Ensenyament està interessat a obtenir indicadors que permetin identificar situacions socioeducatives rellevants que orientin la implantació de les seves polítiques educatives.

Que el Departament d'Ensenyament necessita realitzar prospeccions de població escolar per tal d'establir, amb caràcter territorial, les necessitats d'escolarització que ha de satisfer el Servei d'Educació de Catalunya per garantir el dret a l'educació.

Que el Departament d'Ensenyament està interessat a maximitzar l'ús de les dades disponibles en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris a Catalunya amb finalitat d'estadística oficial i de recerca i d'investigació científica.

Que l'Idescat i el Departament d'Ensenyament estimen convenient que la disponibilitat de la informació esmentada suposi economies d'escala en l'accés a les dades mitjançant la seva assumpció per part de l'Idescat, atesa la seva àmplia expertesa en l'aplicació de mètodes de control de la revelació estadística i la protecció de dades personals.

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar el present acord de col·laboració d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els mecanismes pels quals es regirà l'intercanvi d'informació entre el Departament d'Ensenyament i l'Idescat.

SEGONA.- Unitats implicades

Durà a terme la gestió de les activitats derivades d'aquest conveni i en farà el seguiment: Per part del Departament d'Ensenyament, la Subdirecció General d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació (amb el suport de l'Àrea TIC).

Per part de l'Idescat, la Subdirecció General de Producció i Coordinació (amb el suport de l'Àrea de Població i Territori i l'Àrea d'Estàndards i Qualitat).

TERCERA.- Compromisos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

1. En relació amb la utilització de la informació dels fitxers d'alumnes, centres educatius beques, ajuts i subvencions amb finalitats estadístiques:

 1. El Departament d'Ensenyament, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades del fitxer "Alumnat matriculat" del curs finalitzat que consten a l'annex número 1. En el primer lliurament s'entregaran els fitxers corresponents als cursos des del 1992–1993 fins el 2015–2016.
 2. El Departament d'Ensenyament, en el tercer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial del curs finalitzat amb les dades del "Registre de centres educatius" que consten a l'annex número 2.
 3. El Departament d'Ensenyament, en el quart trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les dades del curs finalitzat del fitxer "Beques, ajuts i subvencions a la comunitat educativa" que consten a l'annex número 3.
 4. El Departament d'Ensenyament, en el primer trimestre de l'any, lliurarà a l'Idescat un fitxer de text seqüencial amb les Dades dels centres i dels tutors que consten a l'annex número 4.
 5. El Departament d'Ensenyament lliurarà a l'Idescat les tabulacions dels alumnes no universitaris que realitzen ensenyaments presencials classificats segons lloc de residència, lloc d'estudi, sexe, edat i nivell d'estudi, per a l'elaboració de l'Estadística de la mobilitat obligada dels estudiants no universitaris.

2. En relació amb la utilització dels fitxers "Alumnat matriculat", "Registre de centres educatius" i "Dades dels centres i tutors" per a finalitats científiques:

El Departament d'Ensenyament posarà en coneixement de l'Idescat les sol·licituds que rebi dels investigadors per a accedir a les dades provinents dels fitxers "Alumnat matriculat" i "Registre de centres educatius" amb finalitats científiques, per tal que l'Idescat faci els tractaments corresponents d'acord amb la normativa estadística vigent.

Així mateix el Departament d'Ensenyament col·laborarà, orientarà i assessorà l'Idescat en l'atenció a aquestes sol·licituds.

QUARTA.- Compromisos de l'Idescat

L'Idescat utilitzarà la informació provinent del registre d'alumnes i de centres educatius que li proporcioni el Departament d'Ensenyament:

 • a) Amb la finalitat d'actualitzar els seus marcs bàsics d'informació sobre la població i gestionar el disseny dels seus directoris per a les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat.
 • b) Per a finalitats científiques i de recerca, d'acord amb les previsions legals.
 • c) Per a la producció d'estadístiques incloses en el marc de l'estadística oficial.

En el cas de prestació d'un servei de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat, l'Idescat es compromet a informar al Departament d'Ensenyament i també li informarà sobre l'atenció a investigadors d'aquesta informació amb finalitats científiques i de recerca.

1. L'Idescat, en el primer trimestre de l'any, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades de la taula de població – EPA que consten a l'annex número 5.

2. L'Idescat, en el primer trimestre de l'any, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades de població del padró, segons sexe i edat, any a any, per municipi.

3. L'Idescat, en el segon trimestre de l'any, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades del nombre de naixements de l'any anterior per municipi.

4. L'Idescat, en el termini màxim de tres mesos després de la recepció dels fitxers que consten a l'annex número 4, lliurarà al Departament d'Ensenyament un fitxer de text seqüencial amb les dades agrupades per centre, tipus de document identificador i variables sociodemogràfiques dels tutors (estudis, ocupació, llengua i país de naixement), que consten a l'annex número 6. Per tal de garantir el secret estadístic, en la tabulació de les dades agregades, totes les combinacions amb freqüència inferior a 4 es recodifiquen amb l'etiqueta "<4".

CINQUENA.- Obligacions econòmiques

En tractar-se d'una reutilització de funcionalitats ja desenvolupades per ambdues parts, no es preveuen despeses ocasionades pel present acord.

SISENA.- Naturalesa

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, es regirà pel que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

SETENA.- Protecció de dades personals

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

S'obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest acord, i no en poden donar difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, i en especial, les parts es comprometen a:

 • Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 • Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat adequat, amb l'objectiu d'impedir l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estiguin exposades.
 • Fer extensives les obligacions establertes en aquest acord a tots els seus treballadors, col·laboradors, tant externs com interns.
 • No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.
 • El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d'aquest conveni.

VUITENA.- Secret estadístic

Les parts s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest acord, tal com s'estableix a l'article 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'execució de l'acord.

NOVENA.- Comissió de Seguiment

Per al seguiment del present conveni es constitueix una comissió paritària, la qual serà competent per a la resolució dels dubtes i qüestions que puguin sorgir en la interpretació de clàusules d'aquest conveni així com el control de la seva aplicació i compliment. La Comissió també s'ocuparà d'identificar altres dades que disposi el Departament d'Ensenyament en l'àmbit de l'ensenyament no universitari a Catalunya, i regular els seus mecanismes de tramesa d'informació a l'Idescat.

Aquesta comissió estarà formada pels següents representants d'ambdues parts:

 • Per part del l'Idescat:
  • La subdirectora general de Producció i Coordinació
  • La responsable de l'Àrea de Població i Territori
 • Per part del Departament d'Ensenyament:
  • La subdirectora general de Organització, Gestió del Coneixement i Sistemes d'Informació
  • La Cap de Servei d'Indicadors i Estadística

DESENA.- Vigència

Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i per un període de quatre anys, que es prorrogarà a la seva finalització per un període de quatre anys més.

ONZENA.- Resolució

Són causes de resolució anticipada del conveni:

La resolució del conveni es produirà, a més de l'expiració del seu termini de vigència, per alguna de les causes següents:

 • a) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides
 • b) La vulneració del secret estadístic
 • c) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals
 • d) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit

DOTZENA.- Publicitat

Les parts signants del conveni procediran a donar compliment al que preveu l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació a la publicació d'aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web dels departaments corresponents.

TRETZENA.- Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquest conveni, es dirimiran, en primer lloc, en el marc de la seva Comissió de Seguiment i, si arribés el cas, per les pròpies parts signatàries de l'acord.

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna dels seus pactes, les dues parts aquí presents s'afirmen i ratifiquen en el seu contingut i signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que figuren en l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament
Maria Jesús Mier i Albert
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló

Annex número 1: Fitxers d'alumnat matriculat

Fitxer ENSALU1:

 • Dades identificatives alumnes: Codi identificatiu (si és possible), nom, cognoms, adreça de residència, característiques sociodemogràfiques.
 • Dades identificatives dels tutors legals: nom, cognoms, adreça de residència, característiques sociodemogràfiques.
 • Dades d'escolarització: curs acadèmic, centre educatiu, situació de la matrícula, necessitats educatives especials, repetidor.

Fitxer ENSALU2:

 • Alumnes identificats amb assoliment de 6è primària, 4t ESO, 2n Batxillerat, últim curs del cicle formatiu.

Fitxer ENSALU3:

 • Alumnes identificats amb els resultats de les proves competència bàsiques (6è, 4t ESO).

L'abast dels ensenyaments i dels continguts d'aquests fitxers aniran en funció de la disponibilitat de la informació individualitzada en els sistemes d'informació del Departament d'Ensenyament.

Annex número 2: Registre de centres educatius

Fitxers ENSCEN:

 • Codi centre
 • Nom del centre
 • Codi naturalesa de la titularitat
 • Nom naturalesa de la titularitat (públic/privat)
 • Codi tipus titularitat
 • Nom tipus titularitat (Departament d'Ensenyament, fundació, cooperativa, etc.)
 • Curs acadèmic
 • Adreça
 • Codi postal
 • Codi municipi
 • Nom municipi
 • Codi districte municipal
 • Nom districte municipal
 • Ensenyaments que imparteix el centre

Annex número 3: Fitxer "Beques, ajuts i subvencions a la comunitat educativa"

Fitxer ENSBEQ:

 • Solicitud type
 • DatosPersonalesType
 • Domicilio Type
 • Type Familiar
 • Datos Hacienda Type
 • Datos familiares Type
 • Fami Catastrales Type
 • Ayuda type
 • Economicos Type
 • Element NuevoCursoType/AcademicosNCurso
 • Element SolicitudType/Declarante
 • ComplexType/DeclaranteType
 • Element SolicitudType/Acogimiento
 • ComplexType SituacionSolicitudType

Annex número 4: Fitxer de "Dades del centre i dades dels tutors".

Fitxer ENSTUT:

 • Codi del centre
 • Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
 • Document identificador del tutor

Annex número 5: Dades taula de població EPA

Població activa segons nivell de formació. Per sexe i total

Nivells d'estudi agrupats en:

 • CITE 0,1 i 2
 • CITE 3 i 4
 • CITE 5 i 6

Població activa de 25 a 64 anys segons nivell de formació. Per sexe i total

Nivells d'estudi agrupats en:

 • CITE 0,1 i 2
 • CITE 3 i 4
 • CITE 5 i 6

Població total de 25 a 64 anys segons nivell de formació. Per sexe i total

Nivells d'estudi agrupats en:

 • CITE 0,1 i 2
 • CITE 3 i 4
 • CITE 5 i 6

Població de 25 a 64 anys que ha acabat almenys l'ensenyament secundari

Per sexe i total

Els grups d'edat són:

 • De 25 a 34anys
 • De 35 a 44 anys
 • De 45 a 54 anys
 • De 55 a 64 anys

Població de 30 a 34 anys que ha assolit el nivell de formació 5 o 6 de la CINE-97. Per sexe i total

 • Població de 30 a 34 anys. Per sexe i total
 • Població de 20 a 24 anys que ha finalitzat almenys el nivell 3 de la CINE-97. Per sexe i total
 • Població de 20 a 24 anys. Per sexe i total
 • Població de 16 a 29 anys que no cursa estudis i no està ocupada (aturats i inactius)
 • Població de 16 a 29 anys que no cursa estudis i està desocupada (aturats) Població de 16 a 29 anys

Annex número 6: Dades de centres i variables sociodemogràfiques dels tutors

6a) Fitxer IDESCAT1: Contindrà la informació agrupada per centre, tipus de document identificador i nivell d'instrucció dels tutors.

Fitxer IDESCAT1
Camp Tipus Descripció
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
CODI_NIVELL_INSTRUCCIO Caràcter Codi del nivell d'instrucció
 • 11: no sap llegir o escriure
 • 20: titulació inferior al grau d'escolaritat
 • 21: sense estudis
 • 22: ensenyament primari incomplet, 5 cursos EGB o equivalent
 • 30: grau d'escolaritat o equivalent
 • 31: batxiller elemental, graduat escolar, EGB, primària completa o certificat d'escolaritat
 • 32: formació professional de primer grau
 • 40: batxiller, formació professional de segon grau o títols superior
 • 41: formació professional de segon grau i altres titulacions mitjanes
 • 42: batxiller superior, BUP
 • 44: diplomat en escoles universitàries
 • 45: llicenciat, arquitecte, doctorat o altres titulacions superiors
 • 98: no es troba la persona
 • 99: valor nul o invàlid de nivell d'instrucció
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la terna formada pels tres primers camps

6b) Fitxer IDESCAT2: Contindrà la informació agrupada per centre, tipus de document identificador i tipus d'ocupació dels tutors.

Fitxer IDESCAT2
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
CODI_TIPUS_OCUPACIO Caràcter Codi dels grups de cotització
 • 01: enginyers o llicenciats; personal tècnic d'alta direcció
 • 02: enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats
 • 03: caps administratius i de taller
 • 04: ajudants no titulats
 • 05: oficials administratius
 • 06: subalterns
 • 07: auxiliars administratius
 • 08: oficials de primera i de segona
 • 09: oficials de tercera i especialistes
 • 10: peons
 • 98: no es troba la persona
 • 99: valor nul o invàlid de nivell d'instrucció
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la terna formada pels tres primers camps

6c) Fitxer IDESCAT3: Informació sobre el coneixement de català dels tutors per sexe.

Fitxer IDESCAT3
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
SEXE Caràcter H-Home, D-Dona
NIVELL_CATALA Caràcter Codi del coneixement del català: entén (E), llegeix (L), parla (P), escriu (S)
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la combinació dels quatre camps anteriors

6d) Fitxer IDESCAT4: Informació sobre país de naixement dels pares per sexe.

Fitxer IDESCAT4
CODI_CENTRE Caràcter Codi del centre
TIPUS_DOC_IDENTIFICADOR Caràcter Tipus de document identificador del tutor: D-DNI, N-NIE, P-Passaport o altre
SEXE Caràcter H-Home, D-Dona
CODI_PAIS_NAIXEMENT Caràcter Codi del país de naixement
DESC_PAIS_NAIXEMENT Caràcter Nom del país de naixement
RECOMPTE Numèric Nombre d'ocurrències de la terna formada pels tres primers camps