Skip to main content

Agreement 033/2012

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

REUNITS

D'una part, el senyor Ricard Boix i Junquera, director general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra (en endavant FUPF), amb CIF G-64030158, i domicili social a la plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona, en nom i representació de la FUPF, en virtut dels poders conferits pel Patronat en data 1 de desembre de 2005, elevats a escriptura pública davant el notari Antoni Bosch Carrera en data 30 de desembre de 2005 (protocol 3035).

D'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q5850015-H, i domicili en Via Laietana, 58 (08003 Barcelona), en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

La conveniència que els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional.

Que en el marc de la legislació educativa relacionada amb les pràctiques d'estudiants universitaris i, de forma específica pel Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de 2011, núm. 297, i d'acord amb normativa pròpia de la Universitat Pompeu Fabra.

ACORDEN

Primer.- Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions en el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes que els estudiants han de dur a terme a l'Idescat per a la seva formació.

Les pràctiques acadèmiques es formalitzaran mitjançant convenis específics amb el corresponent projecte formatiu i han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

Els processos de selecció d'estudiants, que compleixin els requisits reglamentaris per tenir accés a les pràctiques externes, hauran de garantir els principis de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva.

Segon.- Règim de les pràctiques dels estudiants

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en un posterior conveni específic que es signa amb l'estudiant, en el qual s'inclouen les activitats que cal desenvolupar, la durada i el règim de realització de les pràctiques. El conveni específic forma part inseparable d'aquest conveni marc.

Tal com preveu la normativa aplicable als convenis de cooperació educativa, el calendari i l'horari previstos per a la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.

En qualsevol cas, l'estudiant té dret al règim de permisos següent:

  • a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen.
  • b. Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
  • c. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
  • d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin.
  • e. Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.

L'estudiant ha d'informar a l'Idescat amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat amb la Universitat.

La realització de l'estada de pràctiques no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Idescat, tal com s'estableix a l'article 2.3 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris

L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final.

Tercer. - Designació de tutors

Les parts signatàries es comprometen a designar als tutors de l'estudiant, els quals vetllaran per la seva formació i es responsabilitzen de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu, així com a tenir cura dels drets i deures de l'estudiant assenyalats a l'article 9 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris.

Pel que fa al reconeixement dels tutors designats per l'entitat col·laboradora, la UPF, prèvia petició per part de la persona interessada, expedirà un certificat de reconeixement institucional, en el qual es faran constar, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

La persona tutora designada per l'Idescat ha d'emetre un informe final per a valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 13 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris.

Quart.- Protecció de dades de caràcter personal

l'Idescat es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l'Idescat formen part d'un fitxer a la Universitat, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutores poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'òrgan corresponent de la Universitat.

Cinquè- Pòlissa d'Assegurances

En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d'aquest conveni, els estudiants de la UPF tenen cobertes les prestacions per accident, malaltia o infortuni familiar per l'assegurança escolar. En cas d'estudiants majors de 28 anys, cal que aquests subscriguin una assegurança privada que cobreixi les prestacions relatives a aquestes contingències.

Així mateix, els estudiants tenen coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la UPF.

Si l'entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà a càrrec dels estudiants i es farà constar en el document complementari previst a la clàusula tercera d'aquest conveni.

Sisè.- Vigència

Aquest conveni té una vigència indefinida. Els convenis específics subscrits a l'empara d'aquest tindran la vigència temporal que en els mateixos s'estipuli.

Setè.- Resolució

Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en el conveni específic subscrit a l'empara d'aquest, així com les previstes a la normativa aplicable.

Així mateix, Fundació Universitat Pompeu Fabra i l'Idescat poden resoldre unilateralment aquest conveni si detecten que alguna de les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc, i/o en els convenis específics que se subscriguin a la seva empara, així com a la normativa aplicable.

El motiu d'incompliment així com l'expressió de la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni, s'ha de comunicar formalment per escrit a les parts signants.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni es resoldran de mutu acord, i en el cas de no ser possible es posaran coneixement i sota la competència de l'ordre jurisdiccionals contenciós administratiu corresponent.

Vuitè.- La Fundació Universitat Pompeu Fabra i l'Idescat poden fer difusió pública de la subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.

Novè.- Aquest conveni marc substitueix i deixa sense efecte els Convenis Marc de Col·laboració subscrits en dates 14 de març de 2003 i 9 de febrer de 2011, reguladors de l'estada en pràctiques dels estudiants de Ciències del Treball.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Barcelona, a 11 de desembre de 2012

Per la Fundació Universitat Pompeu Fabra (Signatura i segell)
Ricard Boix i Junquera, director general
Per l'Idescat (signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló, director