Saltar al contingut principal

Conveni 033/2014

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, EDICIÓ ESPECIAL PERSONES GRANS, 2014–2015

Barcelona, 22 de setembre de 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

De l'altra part, el senyor Josep Martínez Melgares, secretari general del Departament d'Interior.

ACTUEN

El primer, en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya segons nomenament formalitzat mitjançant el Decret 361/2011, de 5 de juliol, pel qual es nomena el senyor Frederic Udina i Abelló director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en nom i representació del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per delegació de competències del conseller d'Interior, en virtut de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Que el Departament d'Interior, per mitjà de la Direcció General d'Administració de Seguretat, té la responsabilitat en l'àmbit de les enquestes en matèria de seguretat, com ara l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya (en endavant, l'Enquesta), en virtut del que disposa l'article 57.e) del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) té entre les seves funcions prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques. En aquest sentit, en data 28 de setembre de 2002 es va signar un conveni marc de col·laboració per a la realització d'activitats estadístiques de caràcter oficial entre l'Idescat i el Departament d'Interior, en el qual s'estableixen els continguts dels convenis específics que desenvoluparan les activitats estadístiques concretes.

Que l'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014,estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions definir la col·laboració, fixar les responsabilitats i les obligacions de l'edició 2014–2015 de l'Enquesta, focalitzada en l'àmbit del maltractament a les persones grans i, en conseqüència, subscriuen aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.

L'objecte d'aquest conveni és establir els acords tècnics necessaris entre l'Idescat i el Departament d'Interior per tal d'establir la participació de l'Idescat en l'edició de l'Enquesta corresponent a l'any 2014–2015, en la seva edició especial dedicada al maltractament de les persones grans (en endavant, l'Enquesta), en compliment de les previsions del conveni marc de col·laboració per a la realització d'actuacions relacionades amb estadístiques de caràcter oficial signat entre el Departament d'Interior i l'Idescat, d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria estadística a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts.

A) El Departament d'Interior, en tant que organisme responsable de l'activitat estadística i promotor i finançador de l'Enquesta, per mitjà de la Direcció General d'Administració de Seguretat, serà el responsable de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió. Així mateix, serà el responsable de custodiar la informació resultant i de garantir en tot moment la preservació del secret estadístic.

B) L'Idescat proporcionarà l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries per tal d'emmarcar adequadament l'Enquesta. Aquesta col·laboració es concretarà especialment en les actuacions següents:

 • Dissenyar la mostra necessària i fer-ne l'extracció per dur a terme l'Enquesta amb el nivell de fiabilitat acordat per ambdues parts.
 • Ponderar la mostra a fi d'equilibrar-la als perfils de sexe i edat a través dels factors de correcció pertinents.
 • Donar suport tècnic al Departament d'Interior en els dubtes que es plantegin en el marc de l'operació estadística.

Tercera. Difusió de la informació.

El Departament d'Interior i l'Idescat validaran conjuntament els resultats sintètics i bàsics de difusió obligatòria, els podran difondre en els termes que considerin oportuns i podran fer explotacions específiques dels seus resultats, amb les úniques limitacions que deriven del manteniment del secret estadístic i de la fiabilitat de les dades resultants. En tots els casos, sempre es farà constar com a font l'expressió següent:

Departament d'Interior, Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial persones grans, 2014–2015.

D'altra banda, tota la informació estadística que es derivi de l'Enquesta en forma de resultats sintètics i bàsics, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades fins i tot amb finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Quarta. Aportacions econòmiques derivades del conveni.

La signatura i execució d'aquest conveni no comportarà aportacions econòmiques, ja que les parts assumeixen les respectives obligacions amb els seus mitjans propis.

Cinquena. Comissió de Seguiment.

D'acord amb allò que preveu la clàusula quarta del conveni marc subscrit el 28 de setembre de 2002 entre el Departament d'Interior i l'Idescat, per al seguiment d'aquest conveni específic es constitueix una Comissió integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la Comissió:

 • Per part de l'Idescat:
  • El responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
  • Un estadístic de gestió de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
 • Per part del Departament d'Interior:
  • La cap del Gabinet de Seguretat.
  • Un tècnic del Gabinet de Seguretat.

A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament d'aquestes.

Sisena. Vigència del conveni.

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà una vegada lliurats els resultats de l'Enquesta.

No obstant això, aquest conveni es podrà resoldre de forma anticipada quan es doni un dels supòsits següents:

 • Impossibilitat sobrevinguda per dur a terme l'objecte del conveni.
 • Incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adoptats.
 • Per acord de les dues parts.

Setena. Resolució de conflictes.

Si sorgeixen dubtes quant a la interpretació del contingut d'aquest conveni, es resoldran en el si de la Comissió de Seguiment.

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i en la data expressats al començament.

El director de l’Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El secretari general del Departament d’Interior. Per delegació (Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011)
Josep Martínez Melgares