Saltar al contingut principal

Conveni 034/2014

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES

Reunits, d'una part, el Dr. Jordi Quer Bosor, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, en nom i representació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb NIF Q0818003F i domicili al carrer de Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona, per delegació del rector, en virtut de la Resolució 140/2012, de 30 de gener (DOGC núm. 6084, de 9 de març de 2012).

D'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, com a director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), domiciliat a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona amb NIF Q5850015H, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571, de 27 de febrer de 2014).

I, de l'altra, Sergi Martínez i Maldonado, amb DNI 41009705S i domicili  , matriculat als estudis de Màster en Estadística i Investigació Operativa.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i manifesten que, en el marc del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol (BOE núm. 184, de 30 de juliol de 2014), pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, subscriuen aquest document i acorden:

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir el marc regulador de les relacions entre l'estudiant/a, l'entitat col·laboradora i la UPC, en el qual s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes. L'estudiant/a ha de dur a terme aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu detallat a l'annex 1 d'aquest conveni, on s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal realitzar.

La modalitat de les pràctiques acadèmiques externes és extracurricular.

Segon. L'estudiant/a que participa en aquest conveni ha estat seleccionat i compleix els requisits establerts al Reial decret 592/2014, la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC (aprovada pel Consell de Govern de 2 de maig de 2012) i les normatives pròpies del seu centre docent. Aquests documents es poden trobar a la pàgina web http://www.upc.edu/cce.

Tercer. El nombre total d'hores de dedicació de l'estada de pràctiques externes és de 488, d'acord amb el que s'estableix a la normativa aplicable, les quals s'han de realitzar en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2014, en l'horari previst entre les 7.30 i les 15.30 hores, a la seu de l'Idescat, Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

S'estableix un ajut a l'estudi de 0 euros l'hora, que l'entitat col·laboradora haurà d'abonar directament a l'estudiant/a, en mensualitats de 0 euros, per un import total de 0 euros. Aquestes quantitats estan sotmeses a una retenció mínima del 2% d'IRPF, de conformitat amb el Reial decret 439/2007, de 30 de març.

Els drets i deures de l'estudiant són els que estableix l'article 9 del Reial decret 592/2014.

L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data inicial acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb el/la tutor/a la relació necessària per aconseguir dur a terme l'estada de pràctiques. Així mateix, l'estudiant/a es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'entitat col·laboradora on desenvolupa l'estada de pràctiques i a guardar el secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzada.

El calendari i l'horari previstos per fer la pràctica han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant/a a la UPC.

L'estudiant/a té dret al règim de permisos següent: 1. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant/a té permís tot el dia en què té lloc l'examen. 2. Per tutoria. L'estudiant/a té permís les hores indispensables per a la tutoria. 3. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant/a té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics. 4. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la UPC. L'estudiant/a té permís les hores indispensables per assistir a les sessions i per participar en els processos electorals que corresponguin. 5. Per visita mèdica. L'estudiant/a té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.

L'estudiant/a ha d'informar l'entitat col·laboradora amb prou antelació de les absències que siguin previsibles i n'ha de presentar els justificants corresponents.

Una vegada finalitzada l'estada en pràctiques, l'estudiant/a ha d'elaborar una memòria final i presentar-la d'acord amb els procediments i calendaris establerts pel seu centre docent. Així mateix, l'estudiant/a té dret a obtenir un informe de l'entitat col·laboradora on ha dut a terme l'estada de pràctiques en què s'esmenti de manera expressa l'activitat desenvolupada, la durada i el rendiment, tal com preveu l'article 9.1 del Reial decret 592/2014. L'estudiant/a té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, les investigacions que ha realitzat o els resultats obtinguts en els termes establerts per la legislació reguladora de la matèria i a rebre, per part de l'entitat col·laboradora, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.

Quart. L'entitat col·laboradora ha d'abonar a la UPC, en concepte de fons per cobrir el manteniment del servei i els seus costos de gestió, la quantitat de 0 euros, corresponents al 15,70% sobre el total aportat com a ajut a l'estudi a l'estudiant/a, als quals s'haurà d'afegir l'IVA corresponent. L'import total de la factura serà de 0 (IVA inclòs) euros. Si la factura ha d'incloure alguna referència o número de comanda, per a la gestió interna de l'entitat col·laboradora, se n'ha d'informar a continuació.

Cinquè. L'entitat col·laboradora designa com a tutor/a Núria Bové Ferré, amb DNI 39724726T i amb adreça electrònica nbove arrova idescat punt cat, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant/a i pel compliment del pla de treball segons el projecte formatiu.

El/la tutor/a designat per l'entitat col·laboradora té els drets i els deures recollits a l'article 11 del Reial decret 592/2014. Així mateix, s'ha de coordinar amb el/la tutor/a intern/a designat/nada per la UPC segons el procediment establert. L'entitat col·laboradora es compromet a informar l'estudiant/a de l'organització i el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.

L'entitat col·laboradora es compromet, expressament, a tractar les dades de l'estudiant/a d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant/a les dades necessàries perquè pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Si el/la tutor/a intern/na de la UPC i el/la tutor/a designat/nada per l'entitat col·laboradora acorden que és necessari un informe intermedi, el/la tutor/a designat/nada per l'entitat col·laboradora l'ha d'elaborar d'acord amb els procediments i calendaris establerts pel centre docent de l'estudiant/a.

De conformitat amb l'article 13 del Reial decret 592/2014, una vegada finalitzada l'estada de pràctiques, el/la tutor/a de l'entitat col·laboradora ha d'elaborar un informe final i presentar-lo d'acord amb els procediments i calendaris establerts pel centre docent de l'estudiant/a.

Com a reconeixement institucional de la tasca dels/de les tutors/res nomenats/nades per l'entitat col·laboradora, la UPC determina quins serveis i beneficis els ofereix, cosa que fa en les mateixes condicions que les dels altres membres de la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat, a sol·licitud de la persona interessada i d'acord amb el procediment que la UPC estableix, s'ha d'emetre un certificat individual al/a la tutor/a extern/a de pràctiques.

Les dades personals del/de la tutor/a de l'entitat col·laboradora formen part d'un fitxer de la UPC, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels/de les estudiants/tes. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els/les tutors/res poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UPC.

Sisè. La UPC designa com a tutor/a Enric Ripoll i Font, amb DNI 35010497N i adreça electrònica eripoll@gencat.cat, que ha de vetllar perquè el projecte formatiu es desenvolupi correctament i ha de dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de l'estudiant/a tutelat/lada, d'acord amb el que estableix l'article 15 del Reial decret 592/2014.

El/la tutor/a designat/nada per la UPC té els drets i els deures recollits a l'article 12 del Reial decret 592/2014. Així mateix, s'ha de coordinar amb el/la tutor/a designat/nada per l'entitat col·laboradora segons el procediment establert.

Setè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa que les parts hagin d'assumir cap obligació més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, no implica cap relació laboral entre l'estudiant/a i l'entitat col·laboradora, tal com estableix l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.

Vuitè. L'estudiant/a que signa aquest conveni queda cobert per l'assegurança de responsabilitat civil subscrita per la UPC. En la data de subscripció d'aquest conveni l'estudiant/a acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents. L'assegurança escolar cobreix aquestes contingències en les condicions que estableixen les disposicions legals que les regulen. Si l'estudiant/a no és beneficiari/ària d'aquesta assegurança, queda obligat a contractar-ne una.

Novè. En cas d'incompliment de les obligacions establertes en el present conveni, aquest es pot rescindir per iniciativa de qualsevol de les parts. En tot cas, aquest conveni queda rescindit en el moment en què l'estudiant/a finalitza els estudis.

Desè. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la normativa que la desenvolupa, les parts no poden aplicar o utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tenen accés amb fins diferents als previstos en aquest conveni, ni les poden cedir de cap manera a altres persones o entitats, ni tan sols per conservar-les.

Onzè. A aquest conveni li són aplicables els mecanismes d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social establerts pel Reial decret 1493/2011. També li és aplicable l'establert a la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a pràctiques acadèmiques externes curriculars i remunerades.

Dotzè. Aquest conveni se subscriu a l'empara del que disposa el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris, al qual queda sotmès tot el que estableix, així com també a la normativa interna de la UPC i la resta de legislació que en resulti aplicable.

Tretzè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, interpretació o execució d'aquest conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Catorzè. Per garantir-ne la validesa, tots els convenis han d'estar signats per les persones interessades i han d'estar segellats per la UPC i l'entitat col·laboradora.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat i en la data que s'especifica més avall.

Per la Universitat Politècnica de Catalunya
(Signatura i segell)
Per l'estudiant
(Signatura i segell)
Per l'l'entitat col·laboradora
(Signatura i segell)

Barcelona, 29 de setembre de 2014

ANNEX 1: PROJECTE FORMATIU

Entitat col·laboradora

Nom: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). NIF: Q5850015H

Nom i cognoms del tutor de l'entitat col·laboradora: Núria Bové Ferré

Estudiant/a

Nom i cognoms: Sergi Martínez Maldonado. NIF: 41009705S

Pràctiques externes

Descripció: Avaluació de l'error mostral de l'Enquesta de població activa (EPA)

Lloc de realització de les pràctiques: Idescat

Període de realització de les pràctiques: 01/10/2014 – 31/12/2014

Nombre total d'hores: 488

Horari: 07:30–15:30

Dies de treball: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres

Vacances i dies de festa:

Formació

Coneixements específics que ha de tenir l'estudiant: formació en estadística teòrica, sobretot en mostreig i inferència estadística. Per a la realització de les pràctiques també és indispensable que l'estudiant sàpiga programar en SAS i/o R.

Formació que adquirirà l'estudiant amb aquestes pràctiques: durant les pràctiques l'estudiant aprofundirà en les tècniques de remostreig estadístic i es familiaritzarà amb l'Enquesta de població activa (EPA), estadística fonamental per a l'estudi del mercat de treball. També posarà en pràctica la programació apresa durant la carrera, ja que un dels objectius és realitzar la programació del mètode escollit per al càlcul dels errors de mostreig per als principals col·lectius de poblacions de l'EPA.

Forma prevista de seguiment i orientació a l'estudiant en la realització del treball:

Les pràctiques tenen com a objectiu l'elaboració d'un TFG/TFM? (TFG: Treball final de grau, TFM: Treball final de màster): TFM

En cas afirmatiu, el TFM el va oferir la vostra empresa en una Jornada MAFME?: sí

Edició de la Jornada MAFME on es va oferir el TFM (posar data o any): 2014

Signatura del/de la tutor/a de l'entitat col·laboradora

Data: 29 de setembre de 2014

Facultat de matemàtiques i estadistica de la UPC

La Sra. Sònia Fernández Mendez, com a secretària acadèmica de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, manifesta que la proposta és valorada positivament per a la formació de l'estudiant i que el pla de treball és compatible amb els estudis que desenvolupa.

Signatura de la secretària acadèmica

Nom i cognoms del/de la tutor/a acadèmic/a

Enric Ripoll i Font

Vist i plau del/de la tutor/a acadèmic/a