Saltar al contingut principal

Codi: 004/2013

Finalitat del fitxer: Realitzar l'explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal i disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Univers objecte d'estudi: Població que viu en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 17.072

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació