Comptabilitat trimestral (PIBT). Base 2010. I/2017

15.06.2017
Novetats

Arxius adjunts

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,6% interanual i del 0,8% intertrimestral al primer trimestre del 2017.

Des de l'òptica de la demanda s’observa que l’economia catalana manté un dinamisme elevat, impulsada principalment per la demanda interna, que assoleix un avenç del 2,5% interanual, i, en menor mesura, per la contribució del saldo exterior (0,4%).

Des de l'òptica de l'oferta, s’aprecia la notable activitat del sector de la construcció, que es manté en taxes de creixement interanual elevades (del 5,8%). Els serveis continuen mostrant un bon comportament i registren un increment del 2,2% respecte del mateix període de l’any anterior. La indústria alenteix el seu ritme de creixement i assoleix una taxa de creixement interanual del 3,1%. Finalment, el sector agrari modera el ritme de creixement, però manté el dinamisme (4,6%).

L’Idescat amplia els resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya i publica els agregats del PIB des del vessant de l’oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, publica les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l’oferta, l’Idescat amplia el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps i distribuïts a través del mercat. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

Comptabilitat trimestral (PIB)

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2664

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptabilitat trimestral (PIBT). Base 2010. I/2017