Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida. 2013 (2011-2015)

L'Idescat publica la taula de vida 2013, calculada amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011–2015. Aquesta estadística se suma a la sèrie de taules de vida elaborades a partir de mitjanes mòbils de cinc anys, que s'inicia el 1983 amb dades del període 1981–1985.

L'esperança de vida en néixer de la població de Catalunya l'any 2013 és de 82,88 anys, 79,97 anys per als homes i 85,67 anys per a les dones, una diferència de 5,7 anys a favor de les dones. En la darrera dècada l'esperança de vida en néixer per al conjunt de la població s'ha allargat en 2,6 anys, amb un increment més important en els homes (3,1 anys) que en les dones (2,1 anys). L'esperança de vida en néixer té valors molt similars en les quatre províncies, més elevada a Barcelona i Girona (83,07 i 82,81 anys, respectivament) i més baixa a Tarragona i Lleida (82,56 i 82,64 anys, respectivament). L'esperança de vida als 65 anys és de 21,05 anys, 18,88 anys per als homes i 22,93 anys per a les dones, i una diferència entre sexes de 4,1 anys. En la darrera dècada, per al conjunt de la població, l'esperança de vida als 65 anys ha augmentat en 1,8 anys.

L'Idescat difon la taula de vida completa de la població de Catalunya, que proporciona l'esperança de vida desagregada per cada edat, i la taula de vida abreujada de Catalunya i províncies, desagregada per edats quinquennals.

La taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat formen part de l'estadística d'indicadors d'esperança de vida i salut de la població. La sèrie 1983–2013 de taules de vida completes i abreujades de l'Idescat complementa la sèrie de taules de vida abreujades, de base anual, que el Departament de Salut elabora a partir de les defuncions del Registre de mortalitat de Catalunya i les estimacions postcensals de població.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2668

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida. 2013 (2011-2015)