Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2014-2015. Dades provisionals

Els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van produir serveis per valor de 2.854 milions d'euros durant el curs 2014-2015, segons dades provisionals de l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Aquesta xifra representa un augment del 9,7% respecte al curs 2009-2010. L'Administració pública hi va aportar el 41% dels recursos: un 6% en el cas de les llars d'infants, un 11% en els centres universitaris i un 50% en els centres no universitaris.

Les principals partides d'ingressos van tenir comportaments oposats: les quotes satisfetes pels alumnes (1.567 milions d'euros) van augmentar un 24,2% en relació amb el curs 2009-2010, mentre que els ingressos procedents de concertació i transferències públiques (1.181 milions d'euros) van disminuir el 2,4%. D'altra banda, les despeses corrents van ser de 2.686 milions d'euros, xifra que representa un augment del 10,2% en relació amb cinc anys enrere.

El resultat brut d'explotació es va situar en 168 milions d'euros per al conjunt de l'ensenyament privat reglat. Aquesta xifra, que significa el 5,9% del total d'ingressos, està molt poc per sota de la del curs 2009-2010 (6,3%). No és així en el cas de les llars d'infants, on aquesta magnitud va passar de ser del 9,5% cinc anys abans, al 2,9% del curs 2014-2015. Per a l'ensenyament no universitari aquest percentatge es va mantenir estable en el 5,4%, mentre que en l'ensenyament universitari va disminuir del 10,3% al 8,8%.

Les quotes (per serveis educatius i serveis complementaris) satisfetes pels alumnes de centres concertats van ser, de mitjana, de 2.035 euros per alumne; en canvi, per als de centres sense concert la quota va augmentar fins als 6.328 euros per alumne.

Els serveis complementaris (menjador, transport, residència i acollida...) dels centres no universitaris van generar uns ingressos de 307 milions d'euros per als centres d'ensenyament privat no universitari i de 24 milions d'euros per a les llars d'infants. Aquestes xifres van representar el 30% i el 26% respectivament, del total d'ingressos per quotes d'aquests centres.

L'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (EFDE), que es realitza cada 5 anys, recull informació sobre els aspectes econòmicament rellevants dels centres d'ensenyament reglat i de naturalesa privada que imparteixen les etapes d'infantil, primària, secundària i universitària a Catalunya. L'Idescat ofereix informació sobre resultats bàsics, despesa, finançament, l'estructura del sector i, finalment, un conjunt d'indicadors diversos.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2703

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2014-2015. Dades provisionals