Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2015 va ser de 15.914 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior. El valor afegit brut d'aquest sector es va situar en 5.700 milions d'euros i hi treballaven 83.584 persones. El 40,5% de les empreses del sector TIC van dur a terme activitats d'innovació tecnològica durant l'any 2015.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a Catalunya, que recull un conjunt d'indicadors rellevants del sector de béns i serveis TIC. S'ofereix informació sobre la situació de les empreses d'aquest sector, es presenten resultats sobre l'activitat econòmica, el personal ocupat, la realització d'activitats innovadores i la seva despesa, la despesa interna en R+D i el comerç amb l'estranger que realitzen les empreses del sector TIC.

El sector TIC està format per les indústries manufactureres i de serveis l'activitat principal de les quals està vinculada al desenvolupament, la producció, la comercialització i l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. La delimitació del sector TIC segueix la metodologia de l'OCDE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Estadística estructural d'empreses del sector industrial, Estadísica estructural d'empreses del sector serveis, Estadística sobre activitats en R+D, Enquesta sobre innovació en les empreses, Enquesta industrial de productes, Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic en les empreses, i estadística de Comerç amb l'estranger.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2831

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015