Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2017

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) va augmentar un 3,5% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar un increment del 4,9% respecte a un any enrere, atès que el comerç va créixer un 4,7% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 5,3%. Dins d'altres serveis, van augmentar tots els sectors, amb increments destacats a les activitats professionals, científiques i tècniques (10,1%), a les activitats administratives i serveis auxiliars (9,4%) i al transport i emmagatzematge (4,6%).

Els indicadors de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) del sector serveis mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicació, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) que l'INE calcula mensualment, l'Idescat elabora trimestralment l'informe sobre la conjuntura dels indicadors del sector serveis. Aquest informe inclou l'IASS desagregat a cinc sectors i l'IPROSS. Per calcular l'IPROSS, en primer lloc es pondera el pes dels components del sector serveis en funció del seu valor afegit i s'obté l'index agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica per tal de conèixer el seu creixement real (en volum). L'IPROSS és, per tant, l'indicador que reflecteix millor l'evolució real del sector serveis de mercat no financer.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2915

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2017