Renda familiar disponible bruta territorial. 2015

L'any 2015, 25 comarques van augmentar la renda per habitant i 6 d'aquestes van registrar creixements per sobre del 3%: el Vallès Oriental (3,7%), el Garraf (3,6%), seguides del Baix Llobregat, el Gironès, el Vallès Occidental i el Bages. A l'altre extrem se situen l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Pallars Jussà, amb disminucions de renda per habitant a l'entorn del 3%.

El Barcelonès, amb 19.100 euros, va superar en un 13,3% la mitjana catalana (16.800 euros) i continuava sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada. La van seguir el Baix Llobregat (17.400 euros) i el Vallès Occidental (17.100 euros). Aquestes són les 3 úniques comarques que l’any 2015 es van situar per sobre de la mitjana catalana (3,6% i 1,4%, respectivament).

La remuneració d'assalariats va representar el 61,4% del total de les rendes de les famílies catalanes l'any 2015. El Gironès i el Tarragonès eren les comarques amb una proporció més elevada d'ingressos procedents dels salaris, un 65,3% i un 64,3%, respectivament. Totes les comarques i Aran van augmentar els ingressos procedents de la remuneració d'assalariats, al mateix temps que van disminuir els procedents de les prestacions socials. Pel que fa a l'excedent brut d'explotació, només va augmentar en 9 comarques.

Sant Just Desvern i Matadepera van ser els municipis amb el nivell de renda per habitant més elevat, l'any 2015, amb 25.700 euros i 25.400 euros respectivament. Tots dos van presentar una renda per habitant superior a la mitjana catalana, de més d’un 50%. A l'altre extrem hi havia un grup de 7 municipis amb una renda per habitant un 30% inferior a la mitjana catalana: Santa Margarida de Montbui, la Sénia, Roses, Salt, Ulldecona, Lloret de Mar i Castelló d'Empúries.

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Per tal d'elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant, es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

La sèrie de RFDB difosa per l'Idescat és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la comptabilitat regional d'Espanya de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El darrer any per al qual l'INE disposa d'estimacions del compte de renda de les llars per comunitats autònomes és també l'any 2015, amb dades de caràcter provisional.

Aquesta estadística elaborada per l'Idescat proporciona informació del nivell de renda familiar i per habitant, així com dels principals components (recursos i usos) del compte de renda de les famílies. Els principals recursos del compte de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Al seu torn, els principals usos d'aquest compte són les cotitzacions socials i l'impost sobre la renda.

Es presenta la distribució de la renda familiar a les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals de Catalunya amb la base comptable 2010, per l'any 2015, amb caràcter provisional.

Amb la publicació de les dades del 2015, l'Idescat ha actualitzat tota la sèrie comptable des de l'any 2011. S'ha ampliat el detall de la informació fiscal disponible d'àmbit territorial i, per tant, s'ha millorat la qualitat de les estimacions de diversos components del compte de la renda familiar disponible.

Renda familiar disponible bruta territorial [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2947

Sou aquí:

  • Novetats
  • Renda familiar disponible bruta territorial. 2015
  • Twitter
  • LinkedIn