Índex de producció industrial. 2017. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials (IPI) va créixer un 3,6% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives. Per grans sectors, tots van registrar increments: l'energia (4,8%), els béns intermedis (4,3%), els béns de consum (3,6%) i els béns d'equipament (2,4%). En aquest mateix període l'índex de producció industrial va créixer un 3,7%.

Per seccions, totes van augmentar: el subministrament d'aigua un 8,2%, les indústries extractives un 4,7%, les indústries manufactureres un 3,6%, i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat un 3,5% . Pel que fa a les divisions dins de les indústries manufactureres, les que més van créixer van ser les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (9,7%). A continuació, van créixer la metal.lúrgia i la fabricació de productes metal·lics i altres indústries manufactureres (8,3%, en ambdós casos). En canvi, el decrement més elevat el van registrar les indústries d'alimentació, begudes i tabac (−1,4%).

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra. També calcula l'IPI corregit d'efectes de calendari.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2959

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 2017. Dades definitives