Enquesta contínua de llars. 2017

A Catalunya hi havia 2.980.600 llars l’any 2017, segons els resultats de l'Enquesta continua de llars. El nombre mitjà de persones per llar era de 2,5. Segons el nombre de membres, les llars unipersonals eren el 25,6%; les llars de dues persones el 31,6%; les de tres persones el 20,4% i les de 4 i més persones, el 22,4%.

El tipus de llar més freqüent era la d’un sol nucli, 2.070.000 llars, que representaven el 69,4% del total. D’aquestes, 1.035.200 llars eren parelles amb fills; 711.100 parelles sense fills i 323.800 eren nuclis monoparentals (pare o mare amb un o més fills). Les llars de dos nuclis o més (49.900 llars) representaven un percentatge molt baix (1,7%); en canvi, les llars sense nucli (860.600 llars) representaven el 28,9% i la gran majoria d’aquestes eren unipersonals (763.600).

En relació amb el total de llars amb nucli (2.119.900 llars) la major proporció corresponia a les llars d’un sol fill (34,2%), a continuació hi havia les llars amb dos fills (26,0%) i finalment les de tres i més fills (6%). Un 33,8% de llars amb nucli no tenien cap fill a la llar.

La família biparental representava la forma habitual de convivència per a la majoria de fills (el 76,2%), mentre que la llar monoparental era la forma habitual per a un 20,1% de fills; finalment, un 3,7% de fills convivien en una llar de dos nuclis o més.

Les llars formades exclusivament per persones de 65 anys i més eren 594.000 i representaven una de cada cinc llars a Catalunya (el 19,9% del total). El tipus de llar que formaven aquestes persones eren fonamentalment llars unipersonals (53,6%) i llars nuclears formades per matrimonis o parelles sense fills (43,9%).

Per que fa als 2.980.600 habitatges principals de Catalunya, el 71,1% eren de propietat i d’aquests, 879.300 tenien pagaments pendents (el 29,5%). Els habitatges de lloguer representaven el 24,8% i el 4,1% restant corresponien a altres situacions.

L'Enquesta contínua de llars (ECLL) és una operació estadística duta a terme per l'INE des de l'any 2013. Anualment ofereix informació sobre les característiques socials i demogràfiques bàsiques de la població, les llars i els habitatges, similar a la que proporciona el Cens de població i habitatges. L'Idescat ofereix els resultats de la mostra acumulada de dos anys, amb data de referència a 1 de gener de l'any, per Catalunya i províncies.

Enquesta contínua de llars

Dades bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya