Productivitat total dels factors. 2017

La contribució de la productivitat total dels factors (PTF) al creixement de l'economia catalana va ser de 1,2 punts percentuals l'any 2017. L'augment del PIB de Catalunya s'explica per la contribució de la PTF i pels factors treball i capital, que van aportar respectivament 1,5 i 0,6 punts percentuals al creixement.

Els comptes de la productivitat i el creixement econòmic es van incorporar com a novetat en el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea, número 449/2013, de 21 de maig de 2013.

Per tal de mesurar la productivitat de l'economia, el Reglament recomana l'ús de l'anomenada productivitat multifactorial o productivitat total dels factors (PTF). La PTF recull l'impacte de qualsevol factor que desplaci la funció de producció i no només el progrés tècnic, com ara les innovacions organitzatives, les economies d'escala, una millor formació dels treballadors, les reassignacions sectorials de recursos, etc.

Les dades per a Catalunya les elaboren anualment l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Les dades per a Espanya les elabora la Comissió Europea.

Dades bàsiques

Sou aquí:

  • Novetats
  • Productivitat total dels factors. 2017
  • Twitter
  • LinkedIn