Impost sobre béns immobles. 2017

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles (IBI), de naturalesa urbana i rústica, de l'any 2017, a partir de la informació què disposa la Direcció General del Cadastre. Pel que fa a l'IBI es publiquen dades de la base imposable i de la quota íntegre. Les dades referents als rebuts es difondran properament.