Estimació de la població centenària. 1981-2016

L’Idescat publica per primera vegada les Estimacions de població centenària. S’ofereixen dades de la població centenària edat per edat fins als 105 anys i resultats retrospectius de la població centenària des del 1981.

A Catalunya hi havia 1.875 persones centenàries a 1 de gener del 2016, xifra que representa 251 centenaris per cada milió d’habitants. Per edats, hi havia 715 persones de 100 anys, 505 persones de 101 anys, 275 persones de 102 anys, 190 persones de 103 anys, 95 persones de 104 anys i 95 persones de 105 anys i més.

La població centenària de Catalunya s’ha anat duplicant cada 10 anys, a conseqüència de l’increment de l’esperança de vida i de l’arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses. Dels 180 centenaris del 1986 s’ha passat a 420 el 1996, 865 el 2006 i 1.875 el 2016.

Per sexe, les dones (1.550) representaven el 83% de la població centenària, mentre que els homes (325) eren el 17%. Hi havia 4,8 dones centenàries per cada home centenari. La distribució de la població centenària per sexe és molt estable en el temps. El percentatge de dones dins de la població centenària es manté al voltant del 80% des del 1991.

L' Estimació de la població centenària té com a finalitat proporcionar una estimació estadística acurada de la població de 100 anys i més, desagregada per sexe i edat fins al grup de 105 anys i més. La referència temporal correspon a l’1 de gener i a l’1 de juliol de cada any i l’àmbit geogràfic és Catalunya.

La població centenària es calcula a partir de les dades de les defuncions dels anys recents i les ràtios de supervivència. La població centenària de cada edat es calcula observant la proporció del nombre de supervivents d'una generació encara vius respecte al nombre de persones d'aquesta generació que ha mort en els últims anys.

Cada any l'Idescat difon la població centenària de l’any més recent, però també revisa l’estimació dels anys anteriors, retrospectivament. Aquestes estimacions d’anys anteriors es tornen més exactes a mesura que es disposa de més dades de defuncions. Així doncs, l’estimació de la població centenària no és fixa en el temps, sinó que es va revisant cada any.

La metodologia de les Estimacions de població centenària és diferent de la utilitzada per generar les Estimacions de població, on la xifra de població es deriva de la població del darrer cens, el moviment natural i el moviment migratori (mètode dels components).

Estimacions de població centenària

Dades bàsiques

Indicadors anuals

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n3007

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimació de la població centenària. 1981-2016
  • Twitter
  • LinkedIn