Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2018

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,7% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2018. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 5,6% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 4,5% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 7,6%. Dins d'altres serveis, augmenten tots els sectors, amb increments destacats a les activitats administratives i serveis auxiliars (15,0%), a les activitats professionals, científiques i tècniques (12,0%), i al transport i emmagatzematge (6,7%).

Els indicadors de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) del sector serveis mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicació, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) que l'INE calcula mensualment, l'Idescat elabora trimestralment l'informe sobre la conjuntura dels indicadors del sector serveis. Aquest informe inclou l'IASS desagregat a cinc sectors i l'IPROSS. Per calcular l'IPROSS, en primer lloc es pondera el pes dels components del sector serveis en funció del seu valor afegit i s'obté l'index agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica per tal de conèixer el seu creixement real (en volum). L'IPROSS és, per tant, l'indicador que reflecteix millor l'evolució real del sector serveis de mercat no financer.

Amb la publicació de les dades del primer trimestre de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi en la base cada cinc anys. La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador i actualitza l'estructura de ponderacions i la mostra d'unitats informants. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2015 es publiquen a partir del primer trimestre del 2006.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T2/2018
  • Twitter
  • LinkedIn