Impost sobre la renda de les persones físiques. 2016

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2016, amb 25.598 i 24.319 euros, respectivament. El Barcelonès va augmentar 3,5 i el Garraf 3,3 punts percentuals respecte a l’any 2015.

Si es fa l'anàlisi per municipis, Sant Just Desvern i Sant Cugat del Vallès són els que mostren els valors més elevats, amb 41.314 i 39.886 euros respectivament; també tots dos municipis van incrementar 3,8 i 3 punts percentuals respecte de l'any anterior.

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren.

L'Idescat presenta les dades de la base imposable general i la quota resultant per declarant de l'any 2016, elaborades a partir de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per municipis, comarques, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya.

Amb la publicació de les dades del 2016, l'Idescat ha actualitzat tota la sèrie des de l'any 2000, ampliant el detall de la informació fiscal a tots els municipis

La base imposable general és l'import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou principalment els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari (propietat intel·lectual i industrial, arrendament de béns mobles, cessió del dret a l'explotació de la imatge, etc.), els rendiments empresarials i professionals, i les variacions patrimonials.

La quota resultant de l'autoliquidació és la quantia resultant de minorar a la quota líquida les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i les compensacions fiscals.

Impost sobre la renda de les persones físiques

Sou aquí:

  • Novetats
  • Impost sobre la renda de les persones físiques. 2016
  • Twitter
  • LinkedIn