Estimacions de població estacional. 2017

La meitat de les comarques van tenir població estacional de signe positiu l'any 2017, segons les Estimacions de població estacional. El Tarragonès és la comarca que va registrar més població estacional en termes absoluts, amb 47.721 persones equivalents a temps complet anual (ETCA), seguida del Barcelonès, amb 36.842 persones ETCA. A l'altre extrem, entre les comarques amb població estacional de signe negatiu destaquen el Baix Llobregat (−33.791 persones ETCA) i el Vallès Occidental (−20.085).

En relació amb l'any anterior, el Baix Empordà, el Tarragonès i l'Alt Empordà són les comarques on més va incrementar la població estacional en nombres absoluts (4.061, 3.404 i 3.203 persones ETCA, respectivament). A l'altra banda, la comarca on més va disminuir la població estacional és el Barcelonès (−2.641 persones ETCA).

Salou és el municipi on més va augmentar la xifra de població estacional l'any 2017 (2.507 persones ETCA) i va assolir les 25.812 persones ETCA. D'altra banda, el municipi on més va disminuir la població estacional és Lloret de Mar (−1.001 persones ETCA).

Dels 220 municipis de què s’ofereixen resultats de l’any 2017, n'hi ha 91 que van tenir una població estacional de signe positiu. En termes absoluts, a banda de Barcelona, que va ser el municipi de Catalunya amb més població estacional (85.113 persones ETCA), també destaquen Salou (25.812) i Lloret de Mar (15.940).

En termes relatius, destaca Santa Susanna, on la població estacional equivalia al 174,3% de la població empadronada al municipi. El van seguir Pals (108,9%), Salou (98,4%) i Tossa de Mar (90,9%).

Les Estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi de mitjana anual i trimestral. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, tot i no ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). Atesa la complexitat d'estimar la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, aquesta no ha estat considerada.

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

La població estacional ETCA o població estacional equivalent a temps complet anual es defineix com el saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia.

Població estacional ETCA = població no resident present ETCA – població resident absent ETCA

L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional, que es conceben com una activitat estadística de síntesi. Aquesta operació recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les dades es presenten per comarques i Aran, per municipis més grans de 5.000 habitants (empadronats o població ETCA) i per capitals comarcals.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població estacional. 2017
  • Twitter
  • LinkedIn