Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2016

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 88.845 milions d'euros l'any 2016, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Del conjunt de sectors de serveis, el del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci i més valor afegit (12.371 milions d'euros), i el del comerç al detall, amb un volum de negoci de 39.361 milions d'euros, és el que va registrar més empreses (78.840) i més ocupats (306.596 persones).

De la resta de serveis, el sector de transport i emmagatzematge va destacar en volum de negoci (22.404 milions d’euros), mentre que el d'activitats professionals, científiques i tècniques va ser el més rellevant en nombre d'empreses (76.786) i en valor afegit (8.218 milions d’euros). Pel que fa al nombre de persones ocupades, el màxim el va assolir el sector d’activitats administratives i serveis auxiliars (279.395 persones).

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. La seva finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses de serveis, incloses les de comerç (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

Les fonts primàries d’informació són l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i la del sector serveis, que són dues enquestes per mostreig de caràcter anual dutes a terme per l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb els convenis signats entre els dos instituts). L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya.

A partir de l'any de referència 2015 s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

  • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
  • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
  • Nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

L'any de referència 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables. Consegüentment, els resultats publicats del període 2008 a 2015 passen a integrar la sèrie històrica que podeu consultar a l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis 2008-2015.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2016
  • Twitter
  • LinkedIn