Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses culturals. 2016

El nombre d'empreses del sector cultural de Catalunya l'any 2016 es va situar en 39.133 i el seu volum de negoci va ser de 10.819 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses culturals. Aquest sector va donar ocupació a 103.799 persones i el seu valor afegit brut va ascendir a 3.914 milions d'euros.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

L'Estadística i comptes de les empreses culturals és una operació de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses d'aquest àmbit. Aquesta informació, de periodicitat anual, permet fer un millor seguiment de la realitat del sector cultural de Catalunya des de la perspectiva empresarial i determinar el comportament de les empreses que elaboren els béns i serveis culturals.

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha basat fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme pel European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.

La informació sobre l'activitat de les empreses culturals utilitzada per aquesta operació prové de les següents fonts estadístiques: Estadística estructural d'empreses del sector serveis, Estadística estructural d'empreses del sector industrial, Estadística sobre activitats en R+D, Enquesta sobre innovació a les empreses i estadística de Comerç amb l'estranger.