Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2016

El nombre d'empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2016 es va situar en 15.372 i el seu volum de negoci va ser de 16.667 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. Aquest sector va donar ocupació a 87.916 persones i el seu valor afegit brut va ascendir a 6.038 milions d'euros. El 31,7% de les empreses van dur a terme activitats d'innovació tecnològica durant l'any 2016.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a Catalunya, que recull un conjunt d'indicadors rellevants del sector de béns i serveis TIC. S'ofereix informació sobre la situació de les empreses d'aquest sector, es presenten resultats sobre l'activitat econòmica, el personal ocupat, la realització d'activitats innovadores i la seva despesa, la despesa interna en R+D i el comerç amb l'estranger que realitzen les empreses del sector TIC.

El sector TIC està format per les indústries manufactureres i de serveis l'activitat principal de les quals està vinculada al desenvolupament, la producció, la comercialització i l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. La delimitació del sector TIC segueix la metodologia de l'OCDE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Estadística estructural d'empreses del sector industrial, Estadísica estructural d'empreses del sector serveis, Estadística sobre activitats en R+D, Enquesta sobre innovació en les empreses, Enquesta industrial de productes, Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic en les empreses, i estadística de Comerç amb l'estranger.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2016
  • Twitter
  • LinkedIn