Estimacions de població. 2018. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.543.825 persones a 1 de gener de 2018, segons les dades definitives de les Estimacions de població. Aquesta xifra ha superat el màxim històric que es va assolir l’any 2012 i representa un augment de 47.549 habitants respecte d’un any enrere. La migració amb l’estranger ha estat el principal component del creixement de la població el 2017 (43.108 persones). A més, l'aportació del saldo migratori amb la resta d’Espanya ha estat de 4.216 persones i la del creixement natural, de 638 (66.803 naixements menys 66.165 defuncions).

Per edats, la xifra de població major de 65 anys, a 1 de gener de 2018, és d’1.417.311 habitants, 21.106 persones més que l’any anterior per efecte de l’elevada esperança de vida i de generacions cada cop més nombroses que arriben als 65 anys. La població de 15 a 64 anys també ha augmentat l’any 2017 i és de 4.938.813 persones, 26.705 més que l’any anterior. En canvi, la població de 0 a 14 anys és d’1.187.701 habitants, 262 persones menys que l’any anterior.

L'anàlisi territorial mostra que al 2017 la població ha crescut a 27 comarques i l’Aran i ha disminuït a 14. El Baix Penedès (15,9 per mil habitants) és la comarca amb el creixement més elevat en termes relatius. D’altra banda, la Terra Alta (−12,3‰) i el Pallars Jussà (−11,0‰) són les comarques que han perdut més població en termes relatius.

El saldo migratori amb l’estranger és el component que ha aportat creixement a un major nombre de comarques, entre les quals destaca el Barcelonès amb un saldo migratori amb l’estranger de 21.884 persones, mentre que només hi ha tres comarques amb saldo negatiu.

El saldo migratori interior (migracions amb la resta de Catalunya i la resta d’Espanya) ha estat positiu en un total de 28 comarques. Els saldos més elevats són els del Maresme (1.759), el Vallès Occidental (1.578) i el Vallès Oriental (1.481), mentre que el Barcelonès registra el saldo més negatiu (−7.169).

Pel que fa al creixement natural, ha estat positiu a 15 comarques i a l’Aran. La comarca amb major creixement natural ha estat el Vallès Occidental (1.541), mentre que el Barcelonès (−1.523) és la que ha mostrat un menor creixement natural.

Les estimacions de població tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística acurada dels efectius de població, quan no es disposa de dades censals, i continuar la sèrie temporal homogènia sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions de població correspon a l'1 de gener i a l'1 de juliol. Les dades que ara es difonen substitueixen les dades provisionals difoses fa uns mesos i n'amplien la desagregació territorial.

La disponibilitat de la distribució per sexe i edat de la població a 1 de gener de 2018 a partir de les estimacions de població permet obtenir les mesures clàssiques de l'estructura per edats i actualitzar els indicadors demogràfics d'estructura (envelliment de la població, relació nens per dones en edat fèrtil, edat mitjana de la població, etc).

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població. 2018. Dades definitives
  • Twitter
  • LinkedIn