Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2018

El 88% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha usat Internet en els darrers 3 mesos, amb un increment de 2,3 punts respecte un any enrere, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars 2018. El 85,1% l'utilitza de manera habitual, almenys una vegada per setmana, dada que representa un augment de 3,3 punts respecte l’any anterior (81,8%).

Pel que fa a les compres a través d'internet, el 49,3% de les persones de 16 a 74 anys han comprat a través d'Internet en els 3 mesos anteriors a la realització de l'enquesta, dada que suposa un augment de 3,8 punts respecte l'any 2017 (45,5%). Per franges d'edat, més del 60% de les persones dels grups d'edat més joves han adquirit béns o serveis a través de la xarxa en aquest període: un 62,2% les persones de 16 a 24 anys; un 61,4%, les de 25 a 34 anys i un 60%, les de 34 a 44 anys.

El percentatge de nens de 10 a 15 anys que disposen de telèfon mòbil s'ha incrementat en 2,4 punts, en passar del 69,4% l'any 2017 al 71,8% d'enguany.

Quant a l'equipament de les llars, el 82,2% disposa d'algun tipus d'ordinador i el 87,2% té accés a Internet a través de banda ampla. El 55,9% dels habitatges de Catalunya disposa de tauleta tàctil, dada que suposa un augment d'1,9 punts respecte l'any 2017 (54%).

L'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars proporciona informació dels principals indicadors d'equipament a les llars i d'ús de les TIC per part de la població catalana.

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars, enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE i l'Idescat mitjançant un conveni de col·laboració. L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya, amb informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2018
  • Twitter
  • LinkedIn