Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T4/2018

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya en el quart trimestre del 2018 va registrar un saldo d'11,1 punts, dada que suposa un increment de 2,2 punts respecte a la situació del trimestre anterior, però un descens d'1,5 punts respecte a les expectatives per al quart trimestre manifestades al trimestre anterior.

Per sectors d'activitat, tots van presentar saldos positius en la marxa del negoci. Destaquen els sectors de la construcció i de la resta de serveis, amb saldos de 17,1, i 15,2 punts, respectivament. A l'altre extrem del rànquing es va situar la indústria, amb un saldo de només 1,1 punts.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al primer trimestre del 2019 presenten un saldo de 9,5 punts, dada que es troba 3,1 punts per sota de les expectatives del trimestre anterior.

L'Enquesta de clima empresarial (CLEM) recull trimestralment l'opinió dels representants de 3.000 establiments amb activitat a Catalunya i permet conèixer la situació actual, l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa, així com anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic. Es presenten resultats per al conjunt de Catalunya i per als sectors de la indústria, la construcció, el comerç, l'hostaleria i la resta de serveis.

L'operació estadística està elaborada conjuntament per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l'Idescat. Per a l'obtenció de resultats, la mostra procedent d'aquesta enquesta s'integra amb la mostra per a Catalunya de l'operació Indicadors de confiança empresarial que realitza l'Institut Nacional d'Estadística.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica