Saltar al contingut principal

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial. T1/2019

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de clima empresarial corresponents al primer trimestre del 2019. El treball de camp es durà a terme a partir del dia 25 de març i tindrà una durada prevista de 15 dies naturals.

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística de periodicitat trimestral, de caràcter oficial, integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2017, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Aquesta estadística es realitza mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona.

El principal objectiu de l'Enquesta de clima empresarial és conèixer de manera ràpida la situació i l'evolució dels establiments amb activitat a Catalunya i, a partir d'aquesta informació, anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic. Es recullen dades de cinc sectors d'activitat diferents, per a cada un dels quals s'ha dissenyat un qüestionari específic: indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.