Saltar al contingut principal

Recerca i desenvolupament. 2017. Ampliació de resultats. Dades definitives

Amb la difusió de dades definitives de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament 2017, l'Idescat també presenta, per primera vegada, resultats ampliats de la despesa i el personal en R+D interna per cada un dels sectors. La informació de l'Administració pública es desglossa per tipus d'Administració; la de l'ensenyament superior es desglossa per tipus de centre i la de les empreses, per sector d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) i grandària (nombre d'ocupats i tipus d'empresa).

La despesa en R+D interna feta a Catalunya va ser de 3.275,8 milions d'euros l'any 2017 segons dades definitives, xifra que incrementa en un 5,6% la despesa de l'any anterior. Aquesta despesa representa un 1,47% del PIB enfront de l'1,45% de l'any 2016. Per sectors d'execució, el 58,6% de la despesa en R+D interna correspon a les empreses, el 22,1% correspon a l'ensenyament superior, el 18,9% a l'Administració pública i, en últim lloc, el 0,4% restant correspon a les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL).

Els fons de finançament de la despesa d'R+D interna feta a Catalunya provenien, principalment, del sector de les empreses (un 57,2%) i de l'Administració pública (30,8%). La resta de fons de finançament provenien dels sectors següents: el 6,5% de la resta del món, el 4,1% de l'ensenyament superior i l'1,5% de les IPSFL. Per sectors d'execució, els fons per finançar la despesa en R+D interna de l'Administració pública i de l'ensenyament superior procedien majoritàriament de l'Administració pública (un 71,8% i un 66,7%, respectivament). Pel que fa a les empreses, el finançament de la despesa en R+D interna tenia origen pràcticament en el mateix sector empresarial (92,2%), mentre que el finançament de les IPSFL estava molt diversificat.

Pel que fa al personal ocupat, les activitats d'R+D interna feta a Catalunya van ocupar un total de 48.552,4 persones en equivalència a jornada completa (EJC), xifra un 4,2% superior a la del 2016. Per tipus d'ocupació, el 59,6% eren investigadors, el 29,9% eren tècnics i el 10,5% restant era personal auxiliar. El 42,0% del total del personal en EJC destinat a aquestes activitats d'R+D eren dones, mentre que la quota de dones entre el personal investigador era del 39,4%. Per sectors d'execució, els percentatges més elevats de participació femenina corresponien al sector de l'Administració pública i a les IPSFL, amb un 53,5% en tots dos casos. En els sectors de l'ensenyament superior i de les empreses aquest percentatge era del 47,6% i 33,3%, respectivament.