Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T3/2019

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,0% interanual i del 0,4% intertrimestral al tercer trimestre del 2019.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna mostra un notable augment, en passar d'un creixement d'un 1,2% al segon trimestre a un 2,0% al tercer trimestre. S'observa una tendència força diferenciada dels seus components: el consum de les llars creix un 1,1%, una dècima més que el trimestre anterior, mentre que el consum de les administracions publiques augmenta un 2,6%, 5 dècimes més que el trimestre anterior. Finalment, la formació bruta de capital torna a ser el component més dinàmic de la demanda interna, i passa de l'1,1% al 3,9%. Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals amb l'estranger creixen un 3,2%, 2,1 punts menys que el trimestre anterior, mentre que les importacions totals de l'estranger creixen un 1,7%.

Des de l'òptica de l'oferta, el sector serveis manté una notable activitat, amb un creixement del 3,0%; la construcció augmenta un 3,5%, però amb una tendència clara a la desacceleració i la indústria assoleix una taxa negativa (−0,6%), idèntica a la del trimestre anterior. Finalment, el sector agrari manté un creixement negatiu (−2,8%).

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

Novetats sobre la revisió dels Comptes anuals i trimestrals de Catalunya

D'acord amb les recomanacions d’Eurostat, les oficines d'estadística han d’actualitzar periòdicament (almenys cada cinc anys) les fonts i mètodes d’estimació utilitzats en l’elaboració dels comptes econòmics. En aquest sentit, tots els resultats de les estadístiques que conformen la comptabilitat econòmica de Catalunya incorporaran l’esmentada revisió progressivament a partir de la publicació del PIB del quart trimestre del 2019, que es difon simultàniament al PIB anual (març del 2020). Aquesta revisió estadística comporta la revisió i actualització de tota la sèrie comptable 2000-2019.

La difusió de l’avanç del PIB del quart trimestre del 2019, que està prevista pel febrer del 2020, serà l’última estimació duta a terme amb la base comptable 2010.