Saltar al contingut principal

Estimacions de població. 2019. Dades definitives

La població resident a Catalunya és de 7.619.494 persones a 1 de gener de 2019, un augment de 75.669 habitants respecte d'un any enrere, segons dades definitives de les Estimacions de població. La migració amb l'estranger és l'únic component que ha contribuït al creixement de la població durant el 2018 (81.443 persones), ja que la resta de components són de signe negatiu: el saldo migratori amb la resta d'Espanya (−2.689 persones) i, per primera vegada des de 1942, el creixement natural (−2.996 persones).

El procés d'envelliment de la població catalana continua i el percentatge de població de 65 anys i més passa del 18,8% el 2018 al 18,9% el 2019. L'índex d'envelliment de Catalunya és de 121,6 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys, i és resultat de la combinació d'una natalitat baixa i una esperança de vida alta.

L'anàlisi territorial mostra que l'any 2018 la població va créixer a 34 comarques i a l'Aran, i va disminuir a 7 comarques. Les comarques amb majors creixements en termes relatius van ser el Baix Penedès (24,2‰), la Cerdanya (20,5‰), la Garrotxa (15,9‰) i el Tarragonès (15,2‰). D'altra banda, les comarques que van perdre més població en termes relatius van ser la Conca de Barberà (−8,1‰) i la Ribera d'Ebre (−5,2‰).

El saldo migratori amb l'estranger va ser positiu a totes les comarques i a l'Aran. El Barcelonès va destacar amb el saldo més elevat (41.080 persones) i la va seguir el Vallès Occidental (6.435). El saldo migratori interior (migracions amb la resta de Catalunya i la resta d'Espanya) va ser positiu a 28 comarques i d'aquestes, van destacar el Maresme (2.144) i el Baix Penedès (1.526). Pel que fa al creixement natural, els naixements van superar les defuncions a 7 comarques i a l'Aran. El Vallès Occidental (987) i el Gironès (499) són les comarques amb major creixement natural.


Les dades que ara es difonen substitueixen les dades provisionals publicades al maig i n'amplien la desagregació territorial.