Saltar al contingut principal

Projeccions de població municipals. 2018-2033

L'Idescat publica per primera vegada les Projeccions de població municipals 2018-2033. Segons l'escenari padronal d'aquesta estadística, durant aquest període el nombre d'habitants augmentarà a 588 municipis catalans, mentre que disminuirà a 354 i es mantindrà estable a 5.

Els increments es concentraran en els municipis de més de 5.000 habitants, mentre que les disminucions afectaran especialment els municipis de menys de 500 habitants.

A nivell territorial, l'Àmbit Metropolità i el Penedès són els territoris amb més municipis que guanyarien població (el 99% i el 86% dels seus municipis, respectivament). A l'altre extrem, només el 23% dels municipis de les Terres de l'Ebre guanyarien població, mentre que a Ponent ho farien el 32% i a l'Alt Pirineu i Aran, el 39%.

Salou (27,1%), Cunit (22,6%) i Vic (21,7%) són els municipis de més de 5.000 habitants que creixerien més en termes relatius. En l'altre extrem, Alcanar (−4,7%), Vilafant (−4,5%) i Agramunt (−3,0%) són els municipis de més de 5.000 habitants que perdrien més població.

Pel que fa als components del creixement demogràfic, només 205 municipis (el 22%) tindrien més naixements que defuncions en el conjunt del període 2018-2033. En canvi, es preveu que en aquest període la migració serà positiva en 755 municipis (el 80% ) i en molts d'ells compensarà el saldo natural de signe negatiu.

Quant a l'estructura per edats, l'envelliment de la població afectaria a tot el territori a l'horitzó del 2033. Com a resultat de la baixa natalitat, la població de 0 a 15 anys disminuiria en valor absolut a 736 municipis. En canvi, la població de 16 a 64 anys augmentaria a 446 municipis, fruit dels saldos migratoris previstos. La població de més edat, la de 65 anys i més, augmentaria a 810 municipis.

Les Projeccions de població municipals ofereixen resultats per a tots els municipis de Catalunya, desagregats per sexe i tres grans grups d'edat. Per als municipis de més de 2.000 habitants, també s'ofereixen dades per sexe i edat quinquennal, i per als municipis de més de 50.000 habitants, per sexe i edat any a any.

Les Projeccions de població municipals base 2018 són una actuació d'estadística oficial recollida en el Programa anual d'actuació estadística del 2020 (actuació 01 08 03).