Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2019

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 250.597 milions d'euros al 2019, xifra que representa un creixement anual d'un 1,9%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna va augmentar un 1,6%, nou dècimes menys que l'any anterior, principalment degut al consum de les llars (0,9%) i a la formació bruta de capital (3,0%), que van disminuir el ritme de creixement. D'altra banda, l'augment del consum de les administracions públiques, amb un 2,4%, va millorar un punt respecte de l'evolució del 2018 i així va esmorteir la reducció de la demanda interna. En relació amb el sector exterior, les exportacions totals van registrar una taxa del 3,8% enfront del 3,5% del 2018, i les importacions totals van rebaixar el creixement fins a un 1,4%.

Des de l'òptica de l'oferta, els serveis van sostenir el creixement econòmic amb un 2,7%. La indústria va mostrar la primera taxa de variació negativa (−0,3%) des de l'any 2013, que està relacionada amb el progressiu deteriorament de l'entorn econòmic. La construcció va mostrar una forta desacceleració al reduir el creixement (2,3%), després d'un cicle alcista molt intens que es va prolongar en els darrers quatre anys. Finalment, el sector agrari va seguir mostrant taxes negatives (−3,1%).

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000–2019. La informació es presenta desagregada per branques d'activitat per al període 2000–2017 i les estimacions dels anys 2018 i 2019 són avanços elaborats amb informació conjuntural.

La Revisió estadística 2019 és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d'informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. Aquesta Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europa.

En aquesta novetat, Idescat ha revisat les sèries econòmiques del PIB de Catalunya des de l'òptica de l'oferta, demanda i rendes, així com les variables relacionades amb l’ocupació. Atès que aquesta revisió no ha comportat cap canvi conceptual i, per tant, el SEC 2010 continua com a referent metodològic, totes les modificacions són canvis estadístics, associats a noves fonts d'obtenció d'informació o millores en els procediments interns d'estimació en la sèrie disponible 2000-2019.