Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T1/2020

La població ocupada a Catalunya augmenta un 1,8% interanual al primer trimestre del 2020 i se situa en 3.451.200. En nombres absoluts, l’augment interanual és de 60.200 persones. En relació amb el quart trimestre de 2019, s’observa una pèrdua de 27.000 persones ocupades (−0,8%), xifra que no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, d'acord amb la metodologia de l'EPA, es consideren ocupats mentre la suspensió sigui inferior a tres mesos.

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, la població ocupada creix als serveis (73.000 persones; 2,9%) i a la construcció (6.500 persones; 3,3%), mentre que decreix a la indústria (−16.700 persones; −2,7%) i a l'agricultura (−2.700 persones; −5,4%). Per sexe, l'ocupació augmenta igual en els homes que en les dones (1,8%). Per edats, l'increment més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 55 anys i més (9,0%), seguit de la població de 16 a 24 anys (0,8%). Segons el tipus de jornada, augmenta més l'ocupació a jornada parcial (5,3%) que a jornada completa (1,2%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte indefinit creix un 2,0%, mentre que el temporal decreix un 0,5%.

La taxa d'atur se situa en el 10,66%, amb un total de 411.600 persones desocupades (34.900 menys que l'any anterior). Per sexe, l'atur dels homes disminueix un 10,2% interanual (amb una taxa d'atur del 9,94%) i el de les dones un 5,5% (amb una taxa de l'11,44%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el tram de 55 anys i més (−18,8%), seguida del tram de 16 a 24 anys (−8,8%) i del de 25 a 54 anys (−4,7%). En relació amb el trimestre anterior, la població desocupada augmenta en 5.800 persones (1,4%), si bé cal tenir en compte que és probable que molts treballadors hagin quedat classificats com a inactius i no com a aturats, atès que el confinament i el cessament d'activitats provocats per la declaració de l'estat d'alarma els han impedit complir amb les condicions de definició d'atur de l'EPA de recerca activa de feina i de disponibilitat per a treballar. En aquest sentit, la població inactiva a Catalunya augmenta de 31.500 persones aquest trimestre en relació amb el trimestre anterior (40.600, respecte de fa un any).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 176.800 persones (el 5,1% del total de l'ocupació) i decreix un 1,6% interanual i un 0,6% comparada amb el trimestre anterior. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 106.600 homes i 70.200 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 461.200 persones, xifra que representa el 13,4% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un augment d'un 5,0% respecte del primer trimestre del 2019, però una disminució del 2,1% si es compara amb el quart trimestre del 2019. Per sexe, aquest sector ocupa 266.200 homes i 195.100 dones.

El sector de les TIC ocupa 115.300 persones al primer trimestre del 2020 (un 8,3% més que un any enrere i un 0,9% més que el trimestre anterior) i representa el 3,3% del total de l'ocupació.

L'Enquesta de població activa (EPA) és una operació per mostreig de caràcter continu que es fa amb periodicitat trimestral. Atesa la distribució uniforme de les entrevistes al llarg del trimestre, es considera que els resultats trimestrals de l'EPA es refereixen a una setmana mitjana d'aquest. En aquest sentit, els canvis en el mercat de treball provocats per l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, queden diluïts en les dades d'aquest trimestre, ja que només afecten les enquestes dutes a terme a partir d'aquesta data.