Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T1/2020

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual de −4,2% i intertrimestral de −4,9% el primer trimestre del 2020.

Des de l'òptica de la demanda, la davallada del PIB s'explica principalment per l'evolució negativa de la demanda interna (−4,8%). El consum de les llars disminueix un 7,5% degut a la paralització de l'activitat produïda per la crisi sanitària de la COVID-19. En canvi, el consum de les administracions públiques s'ha incrementat un 5,1% degut principalment a l'augment de les despeses de personal i compra de béns i serveis sanitaris. La formació bruta de capital presenta una taxa interanual de −5,8%. Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger disminueixen un 6,4% interanual a causa de la disminució del 3,8% de les exportacions de béns i serveis i de la davallada del consum dels estrangers en el territori (−19,0%). Pel que fa a les importacions, han disminuït un 7,6%, fet que s'explica per la reducció tant de les importacions de béns i serveis (−7,7%) com del consum dels residents a l'estranger (−7,3%).

Des de l'òptica de l'oferta,s'observa una caiguda generalitzada de l’activitat a tots els sectors, i és el de la construcció el que presenta el descens més gran (−7,7%). El sector serveis mostra una taxa de variació interanual de −4,3%, deguda principalment al comerç, transport i hostaleria (−9,6%). La indústria presenta unes taxes de creixement interanual negatives (−2,4%) per sisè trimestre consecutiu. Finalment, el sector agrari presenta una variació interanual de −2,2%.

La comptabilitat trimestral té com a referència metodològica la Revisió estadística 2019 i és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.