Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses. 2018

El nombre d'empreses amb seu a Catalunya de 10 ocupats o més que van tenir despesa en activitats innovadores el 2018 va ser de 5.278 i la despesa feta en aquestes activitats va ser de 4.419,7 milions d'euros. Si es comptabilitza la despesa en innovació feta a Catalunya per totes les empreses, amb independència d’on s’ubica la seu social, aquesta xifra va arribar a 4.958,2 milions d'euros.

Per tipus d’activitat innovadora, el 41,07% de la despesa feta a Catalunya corresponia a activitats de R+D interna, el 18,99% a adquisició d’R+D (R+D externa) i el 41,1% restant es destinava a altres activitats innovadores (excloent-hi l’R+D), com ara l’adquisició d’equips de maquinària, el disseny de productes o la formació i el desenvolupament personal destinats a innovacions diferents d’R+D.

Respecte a la intensitat d’innovació, el percentatge que representava la despesa en activitats innovadores sobre el volum de negoci va ser del 2,92%, en les empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya que tenien despesa en innovació.

En els darrers 3 anys (període 2016-2018), 6.767 empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya van dur a terme innovació, xifra que representava un 22,28% del total d’empreses. En el mateix període, l’11,98% del total d’empreses (3.638 empreses) van fer innovacions de producte (introduint-hi béns o serveis nous, o millorats significativament) i un 19,52% (5.929 empreses) van fer innovacions de processos de negoci (implementant algun procés de negoci nou o millorat per a una o més funcions de negoci que diferia significativament de l’anterior).

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE i l'Idescat, mitjançant un conveni de col·laboració. En l'edició de l'Enquesta de 2018, s'ha produït una ruptura de la sèrie temporal, amb motiu del canvi metodològic per la nova versió del Manual d'Oslo que s'ha utilitzat.

El Manual d'Oslo (2018) introdueix canvis en la definició d'activitat innovadora i, en conseqüència, en la definició d'empresa que fa innovació i de la despesa en aquestes activitats. Així, defineix la innovació com la introducció al mercat d'un producte (bé o servei) o la implementació a l'empresa d'un procés de negoci (mètodes en la fabricació, logístics o de distribució, processament d'informació o comunicació, de processos organitzatius o de comptabilitat, de gestió de recursos humans o de mètodes de màrqueting) nou o millorat, que difereix significativament dels productes o processos de negoci previs de l'empresa. En canvi, en edicions anteriors es considerava una empresa innovadora aquella que feia innovacions tecnològiques de producte (béns o serveis) o de procés (mètodes de fabricació, logístics o distribució, o de suport als processos) o innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització). La incorporació d'aquest canvi metodològic fa que les dades del 2018 no siguin comparables amb les publicades en anys anteriors.