Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 2019. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 2,6% a Catalunya l'any 2019, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 0,7%: un 0,7% les dels catalans i un 0,8% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya; en canvi, les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 3,9%. Per país de procedència, els turistes procedents de França i el Regne Unit van ser els que van presentar més pernoctacions en termes absoluts (6.519,7 i 5.979,0 milers, respectivament), amb variacions anuals negatives, de l'1,5% i 0,1%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (22.353,5 i 11.760,5 milers, respectivament) amb variacions anuals positives del 5,7% i 2,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre total de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 3,5% respecte de l’any anterior, però hi va haver una disminució del turisme domèstic (0,2%) i un augment del turisme estranger (5,7%).